Statuss:
Noslēdzies
fgjfgjhj
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • Projekta rezultātā plānots:
  • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 482 personām ar garīgā rakstura traucējumiem, 361 bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un 128 institūcijas esošiem bērniem;
  • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 5 bērnu aprūpes institūciju reorganizācijas plānus;
  • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 35 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
  • 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, specialistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
  • 350 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža”, dienas aprūpes centra un sociālas aprūpes pakalpojumus,
  • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās;
  • specialisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Kurzemes plānošanas reģions.
 • Sadarbības partneri:
  • visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
  • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta);
  • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
  • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.
 • Projekta vadītāja: Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: [email protected].
 • Projekta mērķis: Palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
 • Projekta īstenošanas laiks: 2015.gads līdz 2023.gadam.
 • Projekta finansējums:
  • Projekta kopējās izmaksas ir 8,29 milj. EUR, no kuriem 85% jeb € 7,05 milj. ir ESF līdzfinansējums un 15% jeb € 1,24 milj. valsts budžeta līdzfinansējums.
 • Projekta aktivitātes:
  • Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:
   • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
   • izstrādāts reģiona DI plāns;
   • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
   • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
   • sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
   • apmācīti speciālisti;
   • izglītota un informēta sabiedrība.
 • Publicitāte: