Statuss:
Noslēdzies
hi
 • Projekta nosaukums: Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana
 • Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri: Smiltenes novada pašvaldība
 • Projekta mērķis: Īstermiņa mērķis: Izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums), lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību un apsaimniekošanu teritorijas dabas vērtībām, veicinātu sabiedrības izglītošanu un saskaņotu vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm, kā arī uzlabotu esošās tūrisma infrastruktūras kvalitāti
 • Ilgtermiņa mērķis: saglabāt teritorijas ekoloģiskos procesus un attīstīt tūrisma infrastruktūru, kas bāzēta uz ilgtspējīgu un saudzīgu resursu izmantošanu un antropogēnās slodzes samazināšanu.
 • Projekta ilgums: 30.04.2018.
 • Projekta finansējums:
  • Projekta kopējās izmaksas: 10 398.11 EUR
  • Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda: 7 798.58 EUR
  • Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda: 7 799.00 EUR
 • Projekta aktivitātes: Projekta uzdevumi: Raunas novada dome uzņemas dabas aizsardzības plāna izstrādi, piesaistot plāna izstrādes vadītāju un ekspertus kā projekta darbiniekus. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz vides aizsardzības problēmu risināšanu tuvākā un tālākā nākotnē. Projekta uzdevumi: 1. Organizēt informatīvo sanāksmi, apzinot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā. 2. Dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupas (eksperti, pašvaldības, zemes īpašnieku, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts meža dienesta (VMD) un Valsts zemes dienesta (VZD) pārstāvji) izveidošana un uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana. 3. Veikt īpaši aizsargājamo biotopu – meža, pļavas, saldūdeņu, augu, bezmugurkaulnieku un sūnu izpēti (teritorijā sastopamas retas sūnu sugas, kas aug tikai vietās, kur izplūst kaļķaini ūdeņi.), kā arī sagatavot dabas vērtību kartējumu dabas liegumā “Raunas Staburags”, iegūstot datus dabas aizsardzības plāna sagatavošanai. 4. Uzraudzības grupu sanāksmju organizēšana (tiek izvērtēts vai individuālie noteikumi ir nepieciešami). 5. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēšana saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru. 6. Atjaunot videi draudzīgu tūrisma infrastruktūru (piebraucamā ceļa segums un kāpnes, informatīvās zīmes), kas dabas lieguma apmeklētājiem un vietējiem iedzīvotājiem, dos iespēju labāk iepazīt teritoriju, kā arī veicinās antropogēnās slodzes samazināšanu uz dabas lieguma teritoriju 7. Noorganizēt ekskursiju un vides izglītības nodarbību dabā iesaistīto ekspertu vadībā, īpaši iesaistot jauniešus (Raunas vidusskolas audzēkņi). 8. Noorganizēt atsevišķu tikšanos/diskusiju par Raunas Staburaga dabas vērtībām un dabas aizsardzību plašākā nozīmē pašlaik aktuālās ES nozīmes biotopu kartēšanas, mežu un zālāju apsaimniekošanas kontekstā (piedalās eksperti un Dabas aizsardzības pārvalde). 9. Sagatavot un noformēt dabas aizsardzības plānu atbilstoši 09.10.2007. MK noteikumiem Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. 10. Aktualizēt un ievietot Raunas novada mājas lapā informāciju par teritorijas dabas vērtībām, nodrošināt projekta publicitātes pasākumus. Dabas plāna izstrādes noteikumi nosaka informācijas ievietošanas nepieciešamību gan pašvaldību, gan Dabas pārvaldes mājaslapā.
 • Projekta rezultāti Lai nodrošinātu projekta pilnvērtīgu īstenošanu un reģionāla mēroga ietekmi, tā īstenošanā tiks iesaistīti Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, VMD, LAD, VZD speciālisti, vietējie izdzīvotāji, jaunieši, tūristi, pašvaldības speciālisti un citi interesenti. Īstenojot projektu, tiek sasniegti sekojoši rezultāti: 1. Noorganizēta 1 informatīvā sanāksme, apkopojot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā, kuras mērķis savest kopā visas ieinteresētās institūcijas un personas un uzklausīt viņu viedokļus, noteikt plāna izstrādes ietvaru. Informatīvās sanāksmes laikā visi klātesošie iepazīstināti ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. 2. Izveidota dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupa, kurā piedalās pārstāvji no DAP, VMD, VZD, LAD, iestādēm, biedrībām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, kas izskatīja priekšlikumus par veicamajiem dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem, izvērtēja dabas resursu izmantošanas iespējas, noorganizētas 3 uzraudzības grupas sanāksmes, norises laiku un vietu saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi; 3. Dabas liegumā “Raunas Staburags” veikta īpaši aizsargājamo biotopu – meža, pļavas, saldūdeņu, augu, bezmugurkaulnieku un sūnu izpēte(kartēšana). Sagatavots par katru biotopu grupu raksturojums (6 gab.), kā arī plāna izstrādei nepieciešamais kartogrāfiskais materiāls (vismaz 10 kartes atbilstoši Noteikumiem, ģeodatubāzes sagatavošana, Natura 2000 standarta formu aizpildīšana). 4. Organizētas 1 sabiedriskās apspriešanas sanāksme, saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru. 5. Izveidota videi draudzīga infrastruktūra – esošās infrastruktūras atjaunošana (rekonstruētas/atjaunotas kāpnes (1 gab.) ar 100 pakāpieniem, piebraucamā ceļa segums – 200 m, izvietotas 2 ,,efektīvākas” (pievērsta apmeklētāju uzmanība) informatīvās zīmes). 6. Noorganizēta ekskursija un vides izglītības nodarbība dabā iesaistīto ekspertu vadībā, piedaloties visiem interesentiem. 7. Noorganizēta 1 tikšanās/diskusija par Raunas Staburaga dabas vērtībām un dabas aizsardzību plašākā nozīmē pašlaik aktuālās ES nozīmes biotopu kartēšanas, mežu un zālāju apsaimniekošanas kontekstā. 8. Sagatavots 1 dabas aizsardzības plāns atbilstoši Noteikumiem, kas ietver informāciju par aizsargājamo teritoriju un vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, lai sasniegtu tās aizsardzības mērķu; sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu; 9. Izstrādātais dabas aizsardzības plāns ,,Raunas Staburagam” iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldei izskatīšanai un virzīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apstiprināšanai. 10. Apstiprinātais dabas aizsardzības plāns kalpo par instrumentu mērķtiecīgai ilgtermiņa dabas lieguma apsaimniekošanai, ir skaidri definētas atļautās un ierobežotās darbības lieguma un tam pieguļošajās teritorijās. Ilgtermiņa rezultāts – nākamajā paaudzēm saglabātas unikālas dabas vērtības, neizslēdzot aktīvo tūrismu, labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā ,, Raunas Staburaga” dabas aizsardzības plāns ir sagatavots.
 • Projekta teritorija: Raunas pagasts, Smiltenes novads
 • Publicitāte:
 • Pievienotie dokumenti: 
  • Dabas liegums „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums) izveidots, lai saglabātu saldūdens kaļķiežu (jeb šūnakmens) krauju – Raunas Staburaga atsegumu, kas ir nozīmīgākā Eiropas Savienības prioritāri aizsargājamā biotopa “Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus” atradne valstī. Tā ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur avotkaļķi izgulsnējušies, veidojot klintij līdzīgu atsegumu, kas joprojām ir aktīvs un kurā notiek dabisks process – avotkaļķu izgulsnēšanās. Dabas lieguma vertikālo struktūru veido Raunas un Klampupes ieleju posmi, kas klāti ar mežu un kuros sastopami ne tikai Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie purvu (avotu), bet arī mežu, atsegumu, straujteču biotopi. Šo dabas vērtību komplekss ir saglabājams nākamajām paaudzēm kā unikāla dzīvotne dažādām augu un dzīvnieku sugām, kā arī Raunas Staburaga atsegumu kā daudzveidīgs dabas tūrisma objekts.
  • Dabas liegums atrodas Raunas novada Raunas pagasta administratīvajā teritorijā (skatīt 1.attēlu). Tā dabas aizsardzības statuss noteikts kopš 1987.gada, kad Raunas Staburagam tiek piešķirts botāniskā lieguma statuss, lai aizsargātu unikālo atsegumu, kurā notiek avotkaļķu izgulsnēšanās, kā arī  Alpu kreimules (Pinguicula alpina) atradni. Jau šajā laikā dabas lieguma teritorijā tiek aizsargāts ne tikai atsegums, bet arī  Raunas un Klampupes upes posmi. Kopš 1999.gada dabas liegums noteikts šobrīd esošajās teritorijas robežās, savukārt 2005.gadā teritorija iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000, kā B tipa teritorija. Tas nozīmē, ka tā noteikta īpaši aizsargājamo sugu (izņemot putnu sugu aizsardzībai) un biotopu aizsardzībai.
  • Tā aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamo un aizliegto darbību veidus tajā nosaka Ministru kabineta (turpmāk – MK) 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Vispārējie noteikumi). Savukārt dabas lieguma robeža tiek noteikta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 41.pielikumā (turpmāk – noteikumi par dabas liegumiem).
  • Teritorijas bioloģisko vērtību veido 7 Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) aizsargājamo biotopu veidi. Kopējā ES aizsargājamo biotopu platība dabas liegumā ir 12,49 ha, kas veido  58 % no kopējās teritorijas platības. Dabas liegumā ir konstatēti šādi ES aizsargājamo biotopu veidi: saldūdens biotops 3260 “Upju straujteces un dabiski upju posmi”; divi purvu7160 “Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji”; 7220*; Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus; alu un atsegumu biotops8210 “Karbonātisku pamatiežu atsegumi”, kā arī trīs meža biotopu veidi 9180* ”Nogāžu un gravu meži”, 9050 “Sugām bagāti egļu meži” un 91E0* “Aluviālie un krastmalu meži”.
  • Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes – „Vietējās vides iniciatīvas” projekta „Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” ietvaros.