Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: 
  • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
  • Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada dome
 • Par projektu atbildīgā(s) persona(s): 
  • Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja I.Sausā
  • Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis- veicot autoceļa Smiltene-Rauziņa transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
 • Projekta aktivitātes: Paredzēts pārbūvēt autoceļu 0.92 km garumā, tai skaitā ceļa pamata konstruktīvo kārtu izbūve un karstā asfalta seguma ieklāšana, virsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūve, aprīkojuma uzstādīšanu, u.c. darbi.
 • Projekta realizācijas laiks: Līdz 16.03.2019.
 • Projekta finansējums:
  • Projekta kopējās izmaksas – 540 945,86 EUR
  • ERAF finansējums 261 460 EUR, 85% no attiecin. izmaksām, 
  • Pašvaldības finansējums 15 % no attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas
 • Projekta teritorija:
 • Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, pašvaldības autoceļš “Ceļš Vidzemes šoseja-Lauciņi”
 • Galvenie rādītāji: Rekonstruēts autoceļš Vidzemes šoseja-Lauciņi 0.92 km garumā, tā nodrošinot degradēto teritoriju revitalizāciju un atgriešanu ekonomiskajā apritē:
  • atbalstītajā teritorijā esošo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) – 1.3 milj. EUR;
  • jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās – 5;
  • atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība) – 5 ha.
 • Pievienotie dokumenti:
  • 04.04.2018.
  • 15.05.2018.
  • 10.08.2018.