Statuss:
Īstenošanā
sr6
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • Smiltenes novada pašvaldība, 2017. gada 19. septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
  • Smiltenes novada dome
  • Izglītības kvalitātes valsts dienests
 • Projekta mērķis:
  • Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
  • 16.03.2017.–31.12.2023.
 • Projekta finansējums:
  • Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
 • Projekta aktivitātes:
  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Kompensācija par:
   • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
   • naktsmītnēm;
   • ēdināšanu;
   • individuālās lietošanas priekšmetiem;
   • speciālo transportu.
 • Projekta mērķgrupa:
  • Visas novada skolas, 1.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
 • Projekta īstenošanas pamats:
 • Kontaktinformācija: