elfla
 • Projekta programma, prioritāte, aktualitāte: Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam. pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
 • Projekta mērķis: Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
 • Projekta iesniedzējs: Smiltenes novada dome
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: 01.04.2019.-25.10.2020.
 • Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
  • Projekta kopējais finansējums 974 583,94  EUR
  • Projekta attiecināmās izmaksas 501 011,10 EUR
  • ELFLA finansējums – 90% no attiecināmajām izmaksām.
  • Pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmajām.
 • Projekta objekti:
  • Ceļa “Rūpnieki- Palejas” pārbūve 3,42 km (Palsmanes pag.)
  • Ceļa “Žubes – Kaikas”  pārbūve 2,32 km (Smiltenes pag.)
  • Ceļa “Mežsargi – Abulas pļavas” pārbūve 1,75 km (Blomes pag.)
  • Ceļa “Sijāri –  Bērzkalni”  pārbūve  1,26 km (Grundzāles pag.)
 • Situācijas apraksts: Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma  Palsmanes, Blomes, Grundzāles un Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 8,75 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
 • Attīstība Smiltenes novada attīstības programmai: Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
 • Publicitāte: