Statuss:
Īstenošanā
h
 • Projekta nosaukums:  “Garden Pearls for all” (tulk. “Dārza Pērles ikvienam”)
 • Projekta akronīms: “Garden Pearls II” (tulk. “Dārza Pērles II”)
 • Projekta Nr. EE-LV00038
 • Programma, prioritāte: Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2021.-2027. gadam, 4. prioritāte: Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze.
 • Projekta mērķis: dažādot un uzlabot dārzu tūrisma piedāvājumu, veicinot ilgtspējīgu tūrismu Igaunijas-Latvijas pierobežas zonā, attīstot cilvēkiem ar invaliditāti, ierobežotām pārvietošanās spējām vai citām īpašām vajadzībām (ģimenes, vecāka gadagājuma cilvēki) pieejamu dārzu, parku un dabas vietu tīklu.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam;
  • Vidējā termiņa prioritāte:  VTP2 – Attīstīta ekonomiskā vide un sadarbība;
  • Rīcības virziens: RV11 Tūrisms un mārketings;
  • Uzdevums U43. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi;
  • Uzdevums U44. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru.
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2023.- 30.09.2026.
 • Projekta budžets: 1 155 991.00 EUR (t.sk. 80%  jeb 924 692, 80 EUR Programmas ERAF finansējums un 20% jeb 231 198.20 EUR valsts un pašu līdzfinansējums); Smiltenes novada pašvaldības izmaksas projektā ir 31 850 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 25 480 EUR,  valsts līdzfinansējumu 3 185 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 3 185 EUR.
 • Projekta vadošais partneris: Vidzemes tūrisma asociācija, https://www.vidzeme.com/lv/.
 • Projekta partneri:
 • Projektā iekļautās Smiltenes novada pašvaldības aktivitātes: Smiltenes novada pašvaldība projektā piedalās pirmo reizi un kā projekta īstenošanas vietu ir izvirzījusi Smiltenes Kalnamuižas vēsturiskās daļas, bijušās dārzniecības teritoriju. Šī projekta ietvaros tiks uzsākti teritorijas sakopšanas darbi, veidojot sakoptu un atvērtu publisko ārtelpu – tiks uzstādītas augstās dobes kopienas dārza idejas aizsākšanai, uzstādīti teritorijas labiekārtojuma elementi un sakārtota ūdens ņemšanas vieta, tādējādi veicinot  vietas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat plānots uzstādīt piemērotu informācijas stendu, izstrādāt dārza tūrisma piedāvājumu atspoguļojošu (projekta Dārza pērles) mājas lapā, piedalīties vadlīniju dārzu tūrismā sagatavošanā un piedalīties zināšanu apmaiņas pasākumos, sekmējot ilgtspējīgu, pieejamu tūrisma attīstību novadā. Projektā paredzēta sadarbība ar vides pieejamības ekspertu, ar kuru plānots apsekot teritoriju un rast efektīvākos vides piejamības risinājumus. Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027. gadam, atbalstu.
 • 14.11.2023.