Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai.

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības (personas) statuss, un Jūsu ienākumi ir mazāki par garantētā minimālā ienākumu slieksni, kas no 2024. gada 1. janvāra ir 137.00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96,00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, Jums ir tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)

GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp GMI sliekšņu summu  mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem, kā arī neregulāra rakstura ienākumiem par pilniem pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem, izmantojot Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", 9. punkts. https://likumi.lv/ta/id/319717#p9 noteikto formulu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu garantētā minimālā ienākumu pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas  kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
  3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
  5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  6. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un minētajos dokumentos iekļautās ziņas.

Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Pakalpojuma saņemšana

  • Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Smiltenes novada Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu.
  • Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai pārskaita iesniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā vai uz  A/S “ Latvijas pasts” norēķinu kontu.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv