Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Smiltenes novada pašvaldības mantu var atsavināt, ja tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu, saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu. Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību.

Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:

 • publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
 • valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.

Likums attiecas uz pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Smiltenes novada pašvaldībā nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  • atsavināšanas ierosinājumu;
  • īpašuma apliecinoši dokumenti (par ēkām);
  • dzīvojamās telpas īres līgums (dzīvokļiem);
  • vienošanās starp dzīvoklī deklarētajām personām

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu saņemšanas Smiltenes novada pašvaldības dome izskata un pieņem atbilstošu lēmumu domes sēdē.

Lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu vai neatsavināšanu tiek izsniegts ierosinātājam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Inga Zujeva

Nekustamo īpašumu speciāliste
inga.zujeva [at] smiltenesnovads.lv