Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
 • Zemes ierīcības projektu izstrādā:
  • starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas;
  • zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Smiltenes novada pašvaldībā nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  • iesniegums, kurā norādīts zemes ierīcības projekta mērķis;
  • īpašuma apliecinoši dokumenti;
  • zemes robežu plāna kopija;
  • zemes ierīcības projekta grafiskais risinājums.

Pakalpojuma saņemšana

 • Pēc dokumentu saņemšanas Smiltenes novada pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus.
 • Ierosinātāja izvēlēts zemes ierīkotājs (mērnieks) izstrādā zemes ierīcības projektu un iesniedz pašvaldībai apstiprināšanai.
 • Nekustamā īpašuma lietu komisija izskata un izdod lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.
 • Lēmums tiek izsniegts ierosinātājam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:
  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Jurijs Ronimoiss

Nodaļas vadītājas vietnieks
jurijs.ronimoiss [at] smiltenesnovads.lv