Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka vai maina par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām zemes vienībām un zemes vienības daļām, kā arī plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām (turpmāk kopā – zemes vienība). Lietošanas mērķi nosaka, lai zemes vienībai noteiktu kadastrālo vērtību. Lietošanas mērķis ir viens no būtiskākajiem kadastrālo vērtību ietekmējošiem datiem, jo tas raksturo zemes likumisko izmantošanu (t.i., pašreizējo izmantošanu vai pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā norādīto atļauto izmantošanu). Lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai ja zemes vienībai lietošanas mērķis nav noteikts.

Pašvaldībai ir tiesības noteikt papildu dokumentus, kas nepieciešami neapgūtas apbūves zemes lietošanas mērķa noteikšanai.

Pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība informāciju par noteikto vai mainīto lietošanas mērķi Valsts zemes dienestam iekļaušanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nodod tiešsaistes datu pārraides režīmā, neiesaistot privātpersonu.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  • iesniegums;
  • īpašuma apliecinoši dokumenti;
  • zemes robežu plāns;
  • zemes nomas līgums.
 • Pakalpojuma saņemšana:
  • pēc dokumentu saņemšanas Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisija izskata un pieņem atbilstošu lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu.

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Jurijs Ronimoiss

Nodaļas vadītājas vietnieks
jurijs.ronimoiss [at] smiltenesnovads.lv