Cena
10,76
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā, projektēšanai un būvdarbiem – līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā:

 1. būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums – pieci gadi;
 2. pārējām būvēm – astoņi gadi.

Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 81.punktam, maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu nosaka no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par visu tajā ietverto nosacījumu izpildi. Šajā laikā ieskaita arī būvdarbu pārtraukšanas laiku, ja tas veikts pēc būvatļaujas saņēmēja lūguma. Maksimālajā būvdarbu veikšanas ilgumā netiek ieskaitīts laiks, kad būvdarbi tika pārtraukti, pamatojoties uz institūcijas lēmumu, ja tas nav saistīts ar pārkāpumiem būvniecībā.

Ja ēka vai tās kārta (ja ēkas būvniecību paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, būvatļauju pagarina uz Būvvaldes noteikto laiku, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem, ja Būvvaldē ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts izpildmērījuma plāns par ēkas novietni un tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Būvvalde var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem neatbilstošas ēkas vai tās daļas nojaukšanu. Izvērtējot katra būvprojekta un situācijas īpatnības Būvvalde var noteikt iesniedzamo dokumentu  apjomu. Būvatļauja ir jāaktualizē arī, ja uzsāktas būvniecības laikā mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, pasūtītājs, nekustāmā īpašuma īpašnieks vai lietotājs. Būvatļaujā būvvalde izdara attiecīgās izmaiņas un izdod būvatļaujas pielikumu. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai pasūtītāja pilnvarots būvētājs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Būvatļaujas aktualizēšanai nepieciešamie dokumenti:
  •  iesniegums;
  • aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
  • ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns;
  • jāiesniedz uz pieprasīto pagarinājuma termiņu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.
 • Iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā, ja mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs iesniedz pasūtītājs.
 • Gadījumos, kad mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.

Pakalpojuma apmaksa

Pakalpojuma maksa saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 18.01.2024. lēmumu 

Pakalpojuma maksa ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

Smiltenes novada pašvaldība

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Maksājuma mērķis: "Būvatļaujas aktualizēšana"

Pakalpojuma saņemšana

Uzrādot nodevas samaksu apliecinošu maksājuma dokumentu, Būvvalde izdod lēmumu, par būvatļaujas aktualizēšanu.

Atteikumu aktualizēt būvatļauju vai pieprasījumu par informācijas papildināšanu var saņemt

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Liene Brolīte

Iestādes vadītāja
liene.brolite [at] smiltenesnovads.lv

Irita Ļeļeva

Būvinspektora palīdze
irita.leleva [at] smiltenesnovads.lv