Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst.13.00 un noslēdzas 2024.gada 10.jūnijā plkst.13.00.

Izsoles veids
Nekustamā īpašuma izsole
Statuss
Noslēgusies izsole
Gads
2024

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Luksti 2”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 005 0036. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 005 0036 un platību 3,1 ha.

  • Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
  • Izsoles sākumcena 4800,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi).
  • Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).
  • Reģistrācija izsolei no 2024. gada 9. maija plkst.13.00 līdz 2024. gada 29. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 29.maija plkst.23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 480,00 EUR (četri simti astoņdesmit eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS "SEB banka" norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par Luksti 2, Drustu pagasts. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa - par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.