Sanākšanas

Kā vēstīts iepriekš, noslēdzies balsojums par 11 Smiltenes novada iedzīvotāju padomju kandidātiem. 2024. gada jūnijā Smiltenes novada pašvaldības vadība aicina uz klātienes sanākšanu jaunievēlēto padomju locekļus, lai pārrunātu saskaņotu un mērķtiecīgu turpmāko sadarbību vietējās kopienas un novada attīstībai.

Sanāksmes norisināsies:

Datums

Laiks

Vieta

11. jūnijā

14.00

Blomes pagastā

16.00

Variņu pagastā

12. jūnijā

14.00

Launkalnes pagastā

16.00

Brantu pagastā

19. jūnijā

13.00

Apes pilsētā un pagastā

 

14.30

Trapenes pagastā

 

16.00

Grundzāles pagastā

20. jūnijs

16.00

Smiltenes pilsētā

27. jūnijā

13.00

Gaujienas pagastā

 

14.30

Bilskas pagastā

 

16.00

Drustu pagastā

Kā ziņots, nepietiekama kandidātu skaita dēļ, iedzīvotāju padomes netika izveidotas  Palsmanes, Virešu, Smiltenes un Raunas pagastā.

Šādu padomju izveidošanas mērķis ir nodrošināt vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot vietējo cilvēku savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam. Ievēlētajām padomēm turpmāk būs iespēja pārstāvēt savas kopienas intereses tādos jautājumos kā:

  • teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, kā arī noteikt teritorijas un būvju uzturēšanas prasību noteikšanu, ciktāl tā saistīta ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu;
  • iedzīvotājiem sniedzamais kultūras piedāvājums un iespējas piedalīties kultūras dzīvē, esošā kultūras mantojuma saglabāšana un atbalsts norisēm;
  • saimnieciskās darbības sekmēšana un atbalsta sniegšana tai;
  • Smiltenes novada un pārstāvētā pagasta tēla, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošana.

Iedzīvotāju padomju veidošanu un darbības principus nosaka Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22/23 “Smiltenes novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums”

 

Sagatavoja: Madara Mūrniece-Krūmiņa, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste