Pašvaldība
izpilddirektors

Smiltenes novada pašvaldības dome 2023. gada 28. jūnija sēdē lēma par pašvaldības izpilddirektora un divu izpilddirektora vietnieku pilnvaru termiņu pagarinājumiem uz pieciem gadiem.

Jautājumu par izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku pilnvaru termiņu pagarinājumiem Smiltenes novada pašvaldība dome lēma sakarā ar Pašvaldību likuma, kas spēkā stājies šā gada 1. janvārī, Pārejas noteikumu 4. punktu. Tas paredzēja līdz 2023. gada 30. jūnijam lemt par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašreizējo pašvaldības izpilddirektoru, ja viņš tam piekrīt jeb vēlas turpināt darba attiecības, un viņa iecelšanu amatā uz turpmākajiem pieciem gadiem, ja domes vairākums ar balsojumu to atbalsta. Šādā pašā kārtībā, balstoties uz minētā likuma 5. punktu, līdz 2023. gada 30. jūnijam bija nepieciešams balsot arī par izpilddirektora vietnieku pilnvaru termiņu pagarināšanu.

Domes sēdē deputāti atbalstīja darba attiecību turpināšanu ar izpilddirektoru Andri Lapiņu, izpilddirektora vietnieci teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Eviju Zurģi un izpilddirektora vietnieku attīstības jautājumos Mārtiņu Ulānu, atzīstot līdzšinējo ieguldījumu un pozitīvās iestrādnes, kuras varēs turpināt īstenot arī turpmāk.

Andris Lapiņš izpilddirektora amata pienākumus pilda kopš 2019. gada 2. septembra, Evija Zurģe izpilddirektora vietnieces amatā ir kopš 2021. gada 8. oktobra, bet Mārtiņš Ulāns no 2021. gada 22. novembra.

Šobrīd Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora un vietnieku pārziņā ir pašvaldības noteikto funkciju izpildei izveidotās 45 iestādes, 42 pašvaldības struktūrvienības, 12 nodaļas, kā arī – kapitāldaļu turētāja pārstāvju pienākumu pildīšana 6 kapitālsabiedrībās. Pašvaldība ir biedre 11 biedrībās, dibinātāja 2  nodibinājumos un/vai biedrībās. Tāpat izpilddirektora un vietnieku vadībā aizgājušā gada nogalē pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās bija 1338 darbinieki izglītības iestādēs, pagastu pārvaldēs, centrālajā administrācijā, kultūras iestādēs un bibliotēkās, sociālajā jomā un pārējās iestādēs.