Sabiedrības līdzdalība
Attēls

Smiltenes novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos - "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, (īstenošanas laiks 02.11.2020. - 31.10.2023.),  un “Metodika sociālajam darbam ar jauniešiem”  (īstenošanas laiks 01.06.2022. - 30.11.2022.).

Ģimenes asistenta pakalpojums ir iespēja personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas. Tādējādi pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta (personas/ ģimenes), kurš to saņem, spējas sociāli funkcionēt un risināt savas sociālās vajadzības, proti, atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties par savu mājokli, ģimenes locekļiem, savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

 

Naula Dannenberga

Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta

Projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" projekta koordinators


jh