Sociālā joma
Plāno uzlabot cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu

Tuvāko četru gadu laikā caur pieciem savstarpēji papildinošiem rīcības virzieniem ir plānots veicināt uz cilvēku ar invaliditāti vajadzībām orientētas atbalsta sistēmas attīstību starpnozaru līmenī. To nosaka “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024. - 2027. gadam”, kas otrdien, 21. maijā, izskatīts un pieņemts valdības sēdē.

Lai veiksmīgi pildītu Latvijas saistības, ieviešot ANO Konvencijā par personām ar invaliditāti tiesībām noteiktos principus, Plāns risina starpsektorālus jautājumus, aptverot iespējami plašu starpnozaru pārklājumu. Tādējādi Plāns paredz kompleksu pasākumu kopumu, kuru mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu invaliditātes ekspertīzi, mērķētu atbalsta pakalpojumu attīstību invaliditātes seku mazināšanai, iekļaujošas nodarbinātības sekmēšanu, piekļūstamības prasību nostiprināšanu un sabiedrības izglītošanu par ar invaliditāti saistītiem jautājumiem.

Plānā iekļauto pasākumu īstenošana ir paredzēta no valsts budžeta  un ES fondu līdzekļiem. Indikatīvais kopējais papildu finansējums 2025. gadam ir 15,6 miljoni eiro, 2026.  gadam -  13,2 miljoni eiro, bet 2027.  gadam – 11,1 miljoni eiro.