Pašvaldība
d

Smiltenes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. novembra sēdē apstiprinājusi iekšējos Noteikumus Nr.17/22 “Smiltenes novada pašvaldības valdījumā un apsaimniekošanā esošo ūdenstilpju pārvaldības noteikumi”. Noteikumi nosaka, ka  Smiltenes novada pašvaldības pārvaldībā esošo ūdenstilpju pārvaldīšanu novada pagastos un Apes pilsētā nodrošina attiecīgā pagasta/apvienības pārvalde, Smiltenes pilsētā – pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļa.

Ūdenstilpju apsaimniekošana veicama saskaņā ar ūdenstilpju apsaimniekošanas plāniem, tām ūdenstilpnēm, kurām šādu plānu nav tie izstrādājami atbilstoši finanšu pieejamībai un tam, kāds saturs noteikts šajos noteikumos.

Tāpat noteikumi nosaka pašvaldības rīcību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi šīm ūdenstilpnēm, kur šādas piekļuves nav. Šādas vietas ir salīdzinoši daudz un jāuzsāk mērķtiecīgs darbs pie šī jautājuma risināšanas.

Tāpat ar noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā pašvaldība piešķir nomas tiesības pašpatēriņa zvejai, kā arī komerciāliem mērķiem.

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka ar 2023. gadu iesniegumi par rūpniecisko zveju pašpatēriņa zvejai, jāiesniedz savlaicīgi – līdz kalendārā gada 31. martam. Attiecīgi lēmumi par nomas līgumu slēgšanu tiks pieņemti pēc 31. marta un, ja iesniegumu būs vairāk nekā pieejamie limiti konkrētajās ūdenstilpnēs, zvejas tiesības tiks piešķirtas uz nomas tiesību izsoles pamata.

Iznomāšana apsaimniekošanai un komerciāliem mērķiem notiks tikai izsoles veidā.

Vienlaikus balstoties uz šiem noteikumiem pašvaldības mājaslapā tiks veidota karte ar pieejamām pašvaldības atpūtas vietām pie pašvaldības ūdenstilpnēm un to aprīkojumu, kā arī visām šīm pašvaldības atpūtas vietām tiks veidota vienota vizuālā informācija.

Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties šeit – https://www.smiltenesnovads.lv/pasvaldiba/dokumenti/noteikumi-nolikumi.

 

Ar cieņu

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

Teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos

Evija Zurģe