Attīstība
Paveikti darbi Gaujas upes Sikšņu krāču tīrīšanā

Augusta sākumā aktīvi noritēja projekta “Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs” Nr. 23-00-S0ZF02-000044 darbība. 

SIA “Liepas AG” pie Vidagas veica Gaujas ūdensteces Sikšņu krāču attīrīšanu no ūdenszāļu aizauguma un sanesumiem, kā arī veica iztīrīto ūdenszāļu un sanesumu noglabāšanu. Attīrīšanas darbi 1,4 ha platībā tika veikti, izmantojot speciāli šim nolūkam pielāgotu tehniku. Projekta gaitā tiek apzinātas un labiekārtotas potenciālās nārsta ligzdas, kā arī attīrītas dabiskās zivju dzīvotnes (bedres, dabīgie sanesumi u.tml.), atstājot laukumam nepieciešamās slēptuves – koku sagāzumus, paceres.

Sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “Bior” tiek veikta monitoringa programma, kuras mērķis konstatēt projekta realizēšanas gaitā notikušās izmaiņas, pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem.      

Projekta īstenošanas aktivitātes noris sadarbībā ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa