uh

Atbildes uz sabiedrības jautājumiem par Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģijas izstrādi

Kādēļ tiek izstrādāta Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija?

Līdz šim Smiltenes novadam nav bijusi izstrādāta ne zīmolvedības, ne mārketinga vai vizuālās identitātes stratēģija un tās izstrāde ir būtiska vienota novada tēla veidošanā, kas līdz šim nav darīts. Tāpat, zīmola stratēģijas izstrādi paredz Smiltenes novada attīstības programma, kurā ir iekļauts uzdevums –  novada mārketinga plāna izstrāde, t.sk. novada zīmola izstrāde, kas bija jāpaveic līdz 2018.gadam! Pie novada atpazīstamības un vizuālā tēla līdz šim esam strādājuši pēc savām sajūtām, kā uzskatījām par pareizu tā arī strādājām, kā ir sanācis tā ir sanācis. Strādājot pie dažādiem novada reprezentācijas materiāliem, vienmēr grūtības ir radījušas tas, ka nav skaidri definētas novada unikālās novada vērtības, tāpat esošais logo (rudzupuķe ar dzelteno līniju) bieži ir izmantots dažādās izjauktās variācijās (bez saukļa teksta sānos, jo ir nesalasāms, bez dzeltenās līnijas, lietojot tikai rudzupuķi), taču tas nav pareizi! Tas viss ir radījis, ka mums līdz galam nav vienotas vizuālās identitātes.

Šobrīd notiek darbs ne tikai pie vizuālās grafiskās zīmes izstrādes, bet pie vienota novada- vietas zīmola izstrādes, kas sevī ietvers visu asociāciju un emociju summu, ko esošais vai potenciālais lietotājs iedomājas par Smiltenes novadu. Lēmums par dalību projektā un stratēģijas izstrādi tika pieņemts, jo tika secināts, ka konkurence par talantīgiem cilvēkiem, investīcijām un viesiem saasinās Latvijā un visā Eiropā, tāpēc Smiltenes novadam nepieciešams veidot konkurētspējīgu identitāti un stratēģiju, kas palīdzēs Smiltenes novadam formulēt vienotu vēstījumu mērķauditorijām, vairot iedzīvotāju piederību un lepnumu novadam, padarīt novada vizuālo identitāti mūsdienīgāku, jo  Smiltenes novada attīstība un panākumi aug, bet komunikācija “netiek līdzi”.

Kāda projekta ietvaros tiek izstrādāta Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija? Kāds ir tā mērķis?

Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija tiek izstrādāta biedrības “Abulas lauku partnerība” starptautiska Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Place Branding for Rural Development” projekta ietvaros. Šajā procesā tiek iesaistīta ne tikai Smiltenes novada dome, bet arī darbojas biedrības Abulas lauku partnerības konsultatīvā darba grupa, kuras sastāvā arī Smiltenes novada uzņēmēji, dažādu jomu speciālisti.

Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm.  Projekta ietvaros notiek stratēģiju izstrāde Smiltenes un Beverīnas novadiem, pieredzes apmaiņas braucieni uz partneru valstīm Somiju un Zviedriju, kur tiek iesaistīti arī uzņēmēji un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī rudenī ir plānotas apmācības.

Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģiju izstrādes mērķi ir uzlabot novadu tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprināt novada atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā, popularizēt novada teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicināt viesu un iedzīvotāju pieaugumu novadā, piesaistīt investīcijas un veicināt uzņēmējdarbību, palielināt iedzīvotāju lepnumu par savu novadu, izstrādāt Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģiju un vizuālo identitāti.

Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija paredz: 

1)Veikt esošās situācijas izpēti un analīzi, tai skaitā veikt: 

 • Analīzi par Smiltenes novada esošā tēla uztveri;
 • Identitātes analīzi – strukturālie faktori, mainīgie ilgtermiņa faktori, simboliskie faktori, iedzīvotāju redzējums par Smiltenes novadu;
 • Tirgus situācijas jeb apstākļu analīzi (STEEP vai PEST);
 • Novada konkurētspējas novērtējumu, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem;
 • SVID analīzi.

2) Izstrādāt zīmolvedības stratēģijas un vizuālās identitātes pamata konceptu, tai skaitā:

 • Balstoties uz veikto situācijas analīzi, respektējot esošos grafiskos simbolus zīmola konceptu;
 • Vizuālās identitātes vadlīnijas jeb zīmolgrāmatu;
 • Informatīvā izdevuma dizaina sagatavi;
 • Sociālo tīklu kontu profilu noformējumu.

3) Izstrādāt zīmola mārketinga komunikācijas stratēģiju, tai skaitā:

 • Definēt mērķus un uzdevumus, kas tiks sasniegti ar šo stratēģiju;
 • Rīcības virzienus uz galvenajām mērķauditorijām;
 • Komunikācijas vēstījumus;
 • Mediju stratēģijas konceptu;
 • Sociālo mediju stratēģijas konceptu;
 • Sabiedrisko attiecību  stratēģijas konceptu, saskaņā ar definētajām auditorijām.

Sabiedrībā dažādus jautājumus ir raisījis tieši jaunas vizuālās identitātes izstrāde un tās mērķtiecīgums. Vēlamies vērst uzmanību, ka atbilstoši mūsdienu tendencēm, pamatotas un uz analīzi vērstas vietas zīmola veidošanu, tā izmantošanu mārketinga aktivitātēs, veicinās gan sadarbības veicināšanu ar citiem partneriem, gan mārketinga zināšanu veidošanu, pielietošanu un mārketinga aktivitāšu īstenošanu novada uzņēmēju vidū, jo projektā ir iesaistīta ne tikai pašvaldība, bet arī novada uzņēmēji, mājražotāji, kuriem tiek sniegta iespēja piedalīties projekta aktivitātēs, kas paredz arī pieredzes iegūšanu, piemēram, mārketinga aktivitāšu veidošanā un izmantošanā, kas uzņēmējiem ir būtiski, lai popularizētu viņu produktu vai pakalpojumu un Smiltenes novadam, kurā uzņēmējdarbība ir viens no vissvarīgākajiem novada attīstības veicinātājiem, ir nozīmīgi sniegt iespēju jebkāda uzņēmējdarbības veida attīstībai, jo tas savukārt veicinās gan novada ekonomisko izaugsmi, gan darba vietu skaitu pieaugumu, kas ir būtiski reģiona attīstībā arī turpmāk.

Kas notiks ar novada ģerboni, karogu un visiem pierasto rudzupuķi? Kādēļ tiek izstrādāta jauna novada grafiskā zīme?

Smiltenes novada ģerbonis, kurā atveidots rudzupuķes zieds ar deviņām ziedlapiņām zelta laukā ir apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā. Toties Smiltenes novada logo, kas sevī ietver rudzupuķes ziedu, saukli “Vieta, kur augt!” uz dzeltenas formas līnijas- nav apstiprināts Heraldikas komisijā, bet, tāpat kā novada ģerbonis, karogs iekļaujas novada simbolikā, kuru apstiprinājusi Smiltenes novada dome.

Vēršam uzmanību, ka vizuālās identitātes stratēģija neparedz mainīt novada ģerboni, karogu, kas ir oficiāli apstiprināta novada simbolika, līdz ar to nav pamats bažām, ka līdz šim izmantotā rudzupuķe arī turpmāk nevarētu tikt identificēta ar Smiltenes novadu, kas ir arī iekļauts vienā no piedāvātajiem grafiskās zīmes variantiem, kurā rudzupuķes zieds ir nedaudz stilizēts, ziedlapiņu skaitu nomainot pret stratēģijas izstrādes posmā identificētajām Smiltenes novada raksturojošām jomām.

Par ģerboņa un karoga izmantošanu arī turpmāk- līdzīgi kā Valsts simbolikā- tāpat arī novada oficiālā simbolika- karogs un ģerbonis nav interpretējami. Tāpat nav pieļaujams, ka karogs vai ģerbonis tiek interpretēts dažādos, piemēram, drukas darbos, balansējot uz necieņas izrādīšanu oficiālajai simbolikai. Ņemot vērā šos ierobežojumus, tiek praktizēts organizācijām, iestādēm, šajā gadījumā vietai- izveidot logo, kurš sniedz iespēju plašāku, daudzveidīgu reprezentatīvu materiālu, aktivitāšu īstenošanā, tajā pat laikā nosakot vienotu virzienu, lai saglabātu vietas identitāti un atpazīstamību.

ape
uh
ape
Smiltenes novada ģerbonis Smiltenes novada karogs Smiltenes novada logo

Kas veic zīmola izstrādi? Kādēļ par jauno saukli izvēlēts- Smiltenē sanāk? Kādēļ nav iespējams saglabāt esošo moto “Vieta, kur augt!”?

Lai noteiktu, kas veiks Smiltenes novada stratēģijas izstrādi, biedrība “Abulas lauku partnerība” veica iepirkumu, kura tehniskā specifikācijā tika noteikts, ka pretendentam jāizstrādā Smiltenes novada zīmolvedības stratēģija balstoties uz veikto situācijas analīzi, respektējot esošos grafiskos simbolus (Smiltenes novada ģerboni, novada karogu,  novadā ietilpstošo pagastu un Smiltenes pilsētas simboliku) un novada saukli, kā arī jāņem vērā pašvaldības funkciju kopumu un sarežģītību, teritoriālo integritāti un Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037. gadam noteikto attīstības redzējumu, mērķus un virzienus. Ņemot vērā iepirkuma rezultātus, novada stratēģiju izstrādā SIA “Triple Bounce”, kas stratēģijas izstrādes posmā ir respektējuši esošos novada simbolus, nodrošinot to pēctecību jaunajā identitātē.

SIA “Triple Bounce” projektu vadītāja Anastasija Tjarve-Zimacka vērš uzmanību uz to, ka izvēlētais jaunais sauklis un pozicionējums ir balstīts uz iepriekš veiktu analīzi: “Izstrādājot Smiltenes novada zīmolvadības stratēģiju, tika identificētas novada stiprās puses un unikālās atšķirības. Pamatojoties uz tām, tika izvēlēts Smiltenes novada pozicionējums “Aktīva un enerģijas pilna vieta”.  Sauklis ir daļa no radošā koncepta un tam jābūt atbilstošam pozicionējumam. Smiltenes novads ar pašreizējiem sasniegumiem un attīstības potenciālu ir vairāk, nekā “vieta, kur augt”. “Smiltenē sanāk!” iemieso enerģiju un panākumus, kas piesaista cilvēkus, uzrunā plašāku cilvēku loku, t.sk, stratēģijas ietvaros definētās mērķauditorijas.”

Ņemot vērā, ka iedzīvotājiem raizes radījis tas, ka sauklī nav pieminēts vārds “novads”, A.Tjarve-Zimacka norāda uz to, ka par novadu stratēģijā netiek aizmirsts: “Sauklim jābūt kodolīgam, skaidram, skanīgam, tādam ko viegli atcerēties un izmantot, jo katrs lieks vārds nozīmē lielāku iespēju, ka saukli neatcerēsies un/vai neizmantos. Izstrādājot saukli, tika ņemts vērā, ka Smiltenes novadā ir spēcīga vienojošā identitāte, kas ir pārāka par pagastu mikroidentitāti. To pierāda Smiltenes novada iedzīvotāju pašuztveres izpēte – redzams gan publicitātes analīzē, gan to rāda politiskie grupējumi un vēlēšanu rezultāti. Turklāt, vienojoša novada identitāte ir unikāla lieta Latvijas mērogā, ko ir nepieciešams izmantot un ar ko Smiltenes novads atšķiras no citiem Latvijas novadiem. Pastāv iespēja, ka lauku teritorijas reizēm jūtas aizmirstas, jo Smilteni asociē ar pilsētu, kas atspoguļojas ar Smiltenes novada asociatīvajos testos. Šo ir plānots risināt komunikācijā, jo stiprās puses – uzņēmēji, daba, sports – ir lietas, kas notiek visā novadā. Lai izceltu Smiltenes novada stiprās puses, lai uzrunātu viesus, novados atrodamajiem labumiem ir tikpat liela nozīme, kā pilsētas ērtībām. Komunikācijas stratēģija paredzēs risināt NO “Smiltene kā mazpilsēta” UZ “Smiltene kā spēcīgs novads ar dabas un uzņēmīgu cilvēku radīto enerģiju”. Lai panāktu šo efektu nav nepieciešams sauklī pieminēt novadu, bet ir nepieciešams vēstījumos izcelt novados notiekošo”.

Kādas ir projekta izmaksas un pašvaldības līdzfinansējums Smiltenes novada stratēģijas izstrādei?

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020.gada 20.martam. Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādes izmaksas ir 37 000 EUR bez PVN, kas tiek segti  no ELFLA projekta līdzekļiem. Smiltenes novada domes līdzfinansējums biedrībai “Abulas lauku partnerība” projekta īstenošanai ir 2155,80 EUR .

 

Plašākam ieskatam, iespēja iepazīsties ar SIA “SIA “Triple Bounce”:

Inga Kovala
Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste