Uzņēmējdarbība
gh

Noslēgušies projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/019 “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” veiktie Smiltenes pilsētas centra daļas – Marijas ielas un izbūvētās ielas turpinājuma Baznīcas laukuma 16A teritorijas pārbūves darbi.

Būvniecības darbu gaitā veikta pie ielas pieguļošo stāvvietu pārbūve, veicot brauktuves, stāvvietu un ietvju konstruktīvo pamata kārtu un segumu pārbūvi. Projektā ir veikta arī ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un jauna apgaismojuma izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas teritorijā ir izveidoti perona laukumi, kas paredzēti autoostas  pakalpojumu nodrošināšanai. Kopumā projekta ietvaros iela pārbūvēta 210 m garumā, izbūvējot 52 jaunas stāvvietas.

Būvdarbus objektā veica SIA “8 CBR”, būvuzraudzību SIA “RS Būvnieks” un autoruzraudzību  SIA „Firma L4”.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā. Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās a

 

ttīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 981 620,59 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 425 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija 18 750,00 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa

gh