uh
uh

Projekta Nr.5.6.2.0/20/I/020 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā” ietvaros pabeigta autoceļa Oktobra iela-Sējumi-Saujas posma pārbūve (0,576 km), t.sk. tilta pār Palsas upi pārbūve. Autoceļam būvdarbu ietvaros veikta asfalta seguma pārbūve, pamata nesošo minerālmateriālu konstruktīvo kārtu pastiprināšana un atsevišķos posmos veikta  arī pilna segas konstrukcijas pārbūve. Izbūvētās asfalta brauktuves platums 6m, nomaļu platums 0,75m. Veikta virszemes ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve un satiksmes organizācijas un drošības aprīkojuma uzstādīšana.  Tiltam veikts esošo balstu un laiduma konstrukciju remonts un pastiprināšana, konusu nostiprinājumam izbūvēta dzelzsbetona atbalstsiena, izbūvēta hidroizolācija, tās aizsargslānis un ieklāts asfalta segums tilta brauktuvē, uzstādītas drošības barjeras un satiksmes organizācijas aprīkojums.  

Būvdarbus objektā veica SIA “8 CBR”, būvuzraudzību SIA “RS Būvnieks” un autoruzraudzību  SIA “JOE”.

Projekta mērķis ir attīstīt degradēto teritoriju un sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, veicot ceļa Oktobra iela – Sējumi – Saujas posma, t.sk. tilta pār Palsu pārbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu Smiltenes novada Variņu pagastā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 579 015,42 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 407 945,16 EUR, valsts budžeta dotācija 17 997,58 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 153 072,68 EUR.

Ieva Dille,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja