Pašvaldība Sabiedrības līdzdalība
fg

Ar šī gada 1. jūliju spēkā stāsies Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23.februārī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr. 7/22 “Par Smiltenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”.

Informējam, ka noteikumos lietotā Dzīvojamo telpu klasifikācija piemērota atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada decembra 24. novembra Saistošajiem noteikumiem Nr. 18/21 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 2021. gada 29. decembrī ar domes lēmumu Nr.  383 (prot. Nr. 16, § 19) apstiprinātajam pašvaldības valdījumā esošo dzīvokļu sarakstam atbilstoši lietojuma statusiem.

Noteikts, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai īrniekam jāveic arī šādi obligātie maksājumi: mājas pārvaldīšanas un/vai apsaimniekošanas maksa, nekustāmā īpašuma un citi normatīvajos aktos noteikti nodokļi, nomas maksa, ja dzīvojamās telpas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, kā arī jāsedz ar tām saistītās pakalpojumu izmaksas.

Īres maksa tiek aprēķināta pēc formulas ĪM = Liet x Pl, kur:

ĪM – Dzīvojamās telpas īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);

Liet – īres maksas vērtība, ko īrnieks maksā izīrētājam par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru). Šī vērtība saistošajos noteikumos noteikta atbilstoši dzīvokļu klasifikācijai, katrā novada pagastā un pilsētā individuāla, ņemot vērā vidējo tirgus vērtējumu;

Pl – dzīvojamās telpas platība – dzīvojamās telpas kopējā platība (noteikta kvadrātmetros), kas aprēķināta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.

Noteikumi paredz īres maksas samazināšanu:

  • ja dzīvojamās telpas piešķirtas, kā sociālais dzīvoklis (-50%),
  • ja tās piešķirtas, kā palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā (-40%),
  • ja tās piešķirtas izīrēšanai kvalificētam speciālistam (-20%).

Laika posmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim tiek noteikts pārejas periods nomas maksas piemērošanai šobrīd spēkā esošajiem īres līgumiem. Dzīvojamās telpas īres līgumiem, kuri un noslēgti līdz 2022. gada 1. jūlijam un turpinās pēc šī datuma, tiek piemērots esošās īres maksas pieaugums 50% apmērā no palielinājuma starpības, kura radusies starp spēkā esošo īres maksas apjomu un to, kas noteikts jaunajos Saistošajos noteikumos. Pēc 2022. gada 1. jūlija no jauna noslēdzamiem Dzīvojamās telpas īres līgumiem Saistošajos noteikumos noteiktā īres maksa tiek piemērota pilnā apmērā, savukārt līgumiem, kuri noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, īres maksa pilnā apmērā tiek piemērota ar 2023.gada 1.janvāri.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pagastu pārvaldēs un ŠEIT.

 

Informāciju sagatavoja

Madara Mūrniece

Zīmolvedības un mārketinga speciāliste