Attīstība
Attēls

Smiltenes novada dome, sadarbojoties ar Apes un Raunas novada domi, turpina izstrādāt jaunveidojamā Smiltenes novada plānošanas dokumentus, balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņemot vērā arī spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus.

No 1. līdz 31. martam norisinājās iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas par jaunveidojamās Smiltenes novada teritorijas (šobrīd Apes, Raunas un Smiltenes novads) attīstību. Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 671 respondents un uzņēmēju aptaujā 61 respondents. Paldies iedzīvotājiem par ieguldīto laiku un atsaucību! Šobrīd tiek veikta anketēšanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana.

Turpinot attīstības dokumentu izstrādes gaitu, Apes, Raunas un Smiltenes novada pašvaldības aicina interesentus izmantot sabiedrības līdzdalības iespēju un līdzdarboties kādā no tematiskajām darba grupām, kas notiks  no 5. līdz 10. maijam tiešsaistes platformā ZOOM.

Dalība tematiskajās darba grupās ir vēl viena iespēja līdzās jau notikušajām aptaujām paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem jaunā Smiltenes novada teritorijas attīstībā. Tā ir iespēja arī satikt, iepazīties, diskutēt, radīt idejas ar citiem Apes, Raunas un Smiltenes novada iedzīvotājiem un attiecīgo nozaru pašvaldības speciālistiem.

Tematisko darba grupu tēmas un apakštēmas:

  • Uzņēmējdarbības vide (atbalsta instrumenti, atbalstoša infrastruktūra, sadarbība, tūrisms, resursi);
  • Izglītība, sports un kultūra (izglītība - pirmsskola, interešu, vispārējā, speciālā, profesionālās ievirzes; pieaugušo izglītība, mūžizglītība, prasmes; kultūra (pasākumi, infrastruktūra, bibliotēkas, muzejs), sports (pasākumi, infrastruktūra, sporta izglītība, tautas sports, aktīvā atpūta);
  • Sociālie pakalpojumi, veselība un drošība (sociālie pakalpojumi, sociālais darbs, aprūpe; veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids, drošība un sabiedriskā kārtība, iekļaujoša vide (t.sk. seniori, ģimenes ar bērniem));
  • Infrastruktūra un mobilitāte (mobilitāte, transporta infrastruktūra (t.sk. velosatiksmes infrastruktūra), mājokļi (iekšpagalmi, energoefektivitāte), komunālā infrastruktūra (t.sk. centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, apsaimniekošana), meliorācija, atkritumu apsaimniekošana));
  • Vide un publiskā ārtelpa (dabas resursi, vides kvalitāte un aizsardzība, meliorācija, kultūrvēsturiskais mantojums, publiskā ārtelpa (labiekārtojums, vides dizains, atpūtas vietas, ūdeņi), klimatneitralitāte;
  • Vietējā kopiena (biedrības, komunikācija, iekļaujoša kopiena, vide, aktīva kopiena,  jaunatne (atbalsts, iesaiste));
  • Laba pārvaldība (komunikācija, sabiedrības iesaiste, pakalpojumi, pārvaldība, sadarbība ar teritorijām).

Darba grupu norises plāns: 

Darba grupa Datums Diena Laiks
Uzņēmējdarbības vide 05.maijs  trešdiena 10:00-12.00
Izglītība, sports un kultūra 05.maijs  trešdiena 13:00-15.00
Sociālie pakalpojumi, veselība un drošība 06.maijs  ceturtdiena 10:00-12.00
Infrastruktūra un mobilitāte 06.maijs  ceturtdiena 13:00-15.00
Vide un publiskā ārtelpa 07.maijs  piektdiena 10:00-12.00
Vietējā kopiena 07.maijs  piektdiena 13:00-15.00
Laba pārvaldība 10.maijs  pirmdiena 10:00-12.00

Lai pieteiktos tematisko darba grupu diskusijai, nepieciešams aizpildīt elektronisko anketu, kas ir pieejama ŠEIT vai izmanto QR kodu. Pieteikties var arī rakstot uz e-pastu: [email protected].

Tematisko darba grupu piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieku e-pastiem. Ja ir arī  kādi jautājumi vai priekšlikumi,  lūdzam sūtīt tos uz norādīto e-pastu vai sazināties ar Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Ievu Dilli, tālr. 27001449 vai Teritorijas plānotāju Sarmīti Daudzieti, tālr. 64707866.

 

Sagatavoja: Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa