Vide
Attēls

Latvijas dabiskie zālāji saglabājušies vien 0.7% valsts teritorijas, tāpēc Latvijas Dabas fonds (LDF) kopš 2017. gada īsteno projektu GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana. Lai turpinātu GrassLIFE iesākto darbu dabisko zālāju atjaunošanai, LDF meklē jaunas saimniecības, kurām rūp mūsu dabiskie zālāji un kuras ir gatavas kļūt par GrassLIFE 2.0 projekta partneriem. Partneri sadarbībā ar projekta īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem atjaunos un saglabās savus dabiskos zālājus, un pilnvērtīgi integrēs tos saimniecības ražošanas sistēmā.

Aicinām pieteikties saimniecības, kuras apsaimnieko dabiskos zālājus un kuru saimniekošanā dabiskajiem zālājiem ir nozīmīga loma. Interesentiem līdz 30. aprīlim jāaizpilda pieteikuma anketa: https://ej.uz/piesakiesGrassLIFE.

Ņemot vērā LIFE programmas nosacījumus, projekta dalībniekam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • Saimniecība atrodas ES nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000;
  • Saimniecība apsaimnieko ne mazāk kā 50 hektārus ilggadīgo zālāju, no kuriem daļa ir dabiskie zālāji jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie zālāju biotopi;
  • Saimniecībai ir nepieciešams finansējums dabisko zālāju platību palielināšanai: aizaugušo zālāju atjaunošanai (krūmu ciršana, celmu frēzēšana, un tml.), sugu daudzveidības atjaunošanai (invazīvo sugu novākšana, dabisko pļavu sugu piesēja, un tml.) un/vai atjaunojamo zālāju apsaimniekošanas iespēju nodrošināšanai (ganību infrastruktūras izveide, krūmu un ciņu novākšana, pļaušanas metožu uzlabošana un tml.);
  • Saimniecībai ir konkrēti plāni, kā atjaunotie zālāji tiks integrēti saimniekošanā un gatavība sadarboties jaunu zālājos balstītu produktu attīstībā;
  • Saimniecība ir gatava segt līdz 25% no saimniecības zālāju atjaunošanas izmaksām – pārējo finansējumu nodrošinās LIFE programma un nacionālā līdzfinansējuma programma;
  • Saimniecība ir gatava turpināt apsaimniekot atjaunotos zālājus vismaz 20 gadus.

Priekšroka tiks dota saimniecībām:

  • kuras plāno atjaunot dabiskos zālājus vismaz 30 ha platībā;
  • kurās ir augstāka atjaunojamo zālāju dabas vērtība (to novērtēs mūsu eksperti pēc dabas datu pārvaldības Ozols datiem, nepieciešamības gadījumā zālājus apsekos dabā);
  • kuras specializējas lopkopībā.

Projektā iespējams iekļaut plašu pasākumu kopumu dabisko zālāju atjaunošanai un to apsaimniekošanas sistēmas izveidei, piemēram, zālāju bagātināšanu ar dabiskiem zālājiem raksturīgām augu sugām, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību un atbalstītu apputeksnētājus; zālāju atbrīvošanu no invazīvajām vai ekspansīvajām sugām, to sagatavošanu pļaušanai vai ganīšanai (koku un krūmu novākšana, celmu frēzēšana, ciņu un mežacūku rakumu vai risu līdzināšana, nelielu zālāju apsaimniekošanai nepieciešamu tehnikas vienību iegāde). Tāpat projekta ietvaros saimniecības var iegādāties ganību dzīvniekus vai veidot ganību infrastruktūru. Īpaši novērtēsim saimniecību gatavību attīstīt ar dabiskajiem zālājiem saistīto produktu ražošanu.

Izvēlētās saimniecības sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un Latvijas Universitāti sagatavos vienotu projekta pieteikumu ES LIFE programmai, kas tiks iesniegts Eiropas Komisijā 2021. gada rudenī. Projekta apstiprināšanas gadījumā darbības varēs uzsākt 2022. gada rudenī un turpināt 5-6 gadu garumā.

Vienai saimniecībai pieejamais budžets būs atkarīgs no projektam pieteikto zālāju platībām un to atjaunošanas vajadzībām. Līdzšinējo projektu partneru budžeti svārstās no 30 000 līdz 150 000 eiro vienai saimniecībai jeb 1000-2000 eiro uz atjaunota zālāja hektāru.

GrassLIFE 2.0 projekts turpinās zālāju atjaunošanas darbus, kas uzsākti projektā GrassLIFE, ko finansē Eiropas Savienības LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija. Par šo projektu, tā mērķiem, projektā iesaistītajām saimniecībām un līdz šim paveikto var uzzināt www.grasslife.lv.

GrassLIFE 2.0 pieteikuma anketa: https://ej.uz/piesakiesGrassLIFE.

Pieteikuma termiņš ir 2021. gada 30. aprīlis. Laikā no 1. maija līdz 15. jūnijam veiksim saņemto pieteikumu izvērtēšanu un sniegsim atbildi par to, vai saimniecība tiks iekļauta projekta sagatavošanā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar GrassLIFE projekta vadītāju Ingu Račinsku ([email protected], tel. 26498448).

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Brizga-Kalniņa

Latvijas Dabas fonda komunikācijas vadītāja