Pašvaldība
kanalizacijas sistemu registresana

Ne visiem īpašniekiem ir iespēja pieslēgt īpašumu pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, kā arī, esot tādai iespējai, tas nav izdarīts, tāpēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk - DKS) īpašniekiem vai valdītājiem ir pienākums tās reģistrēt.

DKS reģistrācija attiecas uz ciemu un pilsētu teritorijās esošām DKS, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  2. septiķus;
  3. notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi), t.sk., sausās tualetes.

Lai veiktu DKS reģistrāciju, īpašniekiem jāiesniedz  reģistrācijas veidlapa – apliecinājums (2022.gada 30. martā Smiltenes novada pašvaldības domes saistošiem noteikumu  Nr. 12/22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” 1.pielikums). Apliecinājumu iespējams aizpildīt gan papīra formā, iesniedzot novada Klientu apkalpošanas centros, sūtot pa pastu: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 vai elektroniski uz e-pastu: [email protected], parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Šobrīd notiek darbs pie DKS reģistra sakārtošanas un brīdinājumu sagatavošanas tiem DKS lietotājiem un valdītājiem, kuri nav veikuši DKS reģistrāciju. Attiecīgi, ja pēc brīdinājuma saņemšanas netiks veikta DKS reģistrācija, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 33. punktu, tiks piemērots naudas sods: 

  • fiziskajām personām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām;
  • juridiskajām personām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība ir 5 EUR).