Sabiedrības līdzdalība Vide
df

Ar šī gada 11. aprīli spēkā stājas Smiltenes novada pašvaldības Rīkojums Nr. 3.19./78 “Par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus”. Rīkojums izdots, ņemot vērā Smiltenes novada Pašvaldības policijas ierosinājumus, pavasarīgos laikapstākļus un pieaugošo cilvēku pulcēšanās intensitāti, lai novērstu iespējamos riskus personu dzīvībai un veselībai.

Rīkojums noteic aizliegumu atrasties uz šādu ūdenstilpju ledus:

 • Apes pilsētā uz Druvas dīķa,
 • Bilskas pagastā uz Mēru ūdenskrātuvēm un Bilskas ezera,
 • Blomes pagastā uz Blomes dzirnavu ezera, Asuāna un Steģu gravas,
 • Brantu pagastā uz Brantu un Strantes ezera,
 • Drustu pagastā uz Seisuma, Skolas, Dūķu, Krogus, Brengūža ezera un dīķa estrādes parkā,
 • Gaujienas pagastā uz Anniņu dīķa, Zvārtavas ezera un Gaujas upes Gaujienas ciema teritorijā,
 • Grundzāles pagastā uz Palsas upes Grundzāles ciema teritorijā,
 • Launkalnes pagastā uz Lizdoles ezera,
 • Palsmanes pagastā uz Palsas un Rauzas upes Palsmanes ciema teritorijā, Kļavaisas uzstādījuma,
 • Raunas pagastā uz Skolas, Lauktehnikas, Galdniecības, Dzirnavu dīķa un Lubūža ezera,
 • Smiltenes pagastā Krusta dīķa,
 • Smiltenes pilsētā uz Vidusezera, Tepera un Tiltleju ezera,
 • Trapenes pagastā uz Vidusdīķa, Pasta un Peldu dīķa,
 • Variņu pagastā uz Palsas upes uzstādījuma,
 • Virešu pagastā uz Kalna Bužezera.

Likuma “Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” 9. pants paredz, ka par aizlieguma atrasties uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai jūras piekrastes ledus, ja tas ir aizliegts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit soda vienībām. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma neievērošanu veic Valsts policija vai Smiltenes novada Pašvaldības policija.

Rīkojums izdots, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15. panta astoto daļu un Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 436 “Par pilnvarojumu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram noteikt aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus”. Lēmums pieejams ŠEIT.

Rīkojums Nr. 3.19./78 “Par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus” pieejams ŠEIT.

 

Madara Mūrniece

Zīmolvedības un mārketinga speciāliste