Sabiedrības līdzdalība
ui

Ir klāt brīdis, kad stājas spēkā vienoti, Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību visā Smiltenes novadā. Lai saprastu, ko šie noteikumi maina līdzšinējā kārtībā, nepieciešams izprast šo noteikumu galvenos akcentus.

Pirms administratīvi teritoriālās reformas ūdenssaimniecības jautājumu risināšana daudzās pašvaldībās tika realizēta atšķirīgos veidos, bieži vien ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas iedzīvotājiem netieši dotējot no vietējās pašvaldību budžeta.

Lai sakārtotu ūdenssaimniecības jomu un panāktu līdzvērtīgu prasību ieviešanu visiem jaunizveidotā novada pakalpojuma lietotājiem, ir svarīgi pāriet uz vienotiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas noteikumiem visā Smiltenes novadā, vienlaikus, šiem noteikumiem jāatbilst Latvijas valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

SIA “Smiltenes NKUP” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus apvienotajā Smiltenes novadā, ar šā gada 1. janvāri, atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumam, darot to saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem un tās noteiktiem pakalpojumu tarifiem.

Saistošie noteikumi attiecas uz ikvienu personu, kura Smiltenes novadā izmanto centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, precīzi nosakot daudzas lietas, kas saistās ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu patērētājiem, tajā skaitā kārtību, kāda jāņem vērā gan centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam, gan pakalpojuma saņēmējam. Tāpēc ir svarīgi iepazīties ar galvenajām lietām noteikumos, kas var ietekmēt ikvienu pakalpojuma saņēmēju:

  • kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
  • centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
  • sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumi, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
  • brīvkrānu izmantošanas kārtība;
  • decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība;
  • centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas noteikumus un prasības, kā arī šo sistēmu aizsardzības prasības;
  • sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus un nianses, kas saistītas ar līguma slēgšanu ar patērētāju, šī līguma noteikumu grozīšanu un līguma darbības pārtraukšanu;
  • atbildība par šo noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu;
  • aprēķinu normas patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji.

Saite uz ūdens patēriņa normām: https://ieej.lv/m59ai

Jaunie Saistošie noteikumi internetā ikvienam ir pieejami portālā “likumi.lv”: https://likumi.lv/ta/id/331988-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-smiltenes-novada.

Ņemot vērā to, ka Smiltenes novadā stājušies spēkā vienoti Saistošie noteikumi, SIA “Smiltenes NKUP” no 1. jūlija savus pakalpojumus visā Smiltenes novadā sniegs saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

Ir pilnīgi skaidrs, ka gadījumā, ja attiecīgā pakalpojuma lietotājam nebūs uzstādīts ūdens skaitītājs, tad šī lietotāja patērētā ūdens apjoms, sākot ar 1. jūliju tiks aprēķināts, saskaņā ar minētajām patēriņa normām, un var gadīties, ka aprēķinātais patēriņš būs krietni lielāks. Reālo patēriņu var noteikt tikai uzstādot ūdens patēriņa skaitītāju. Tādēļ SIA “Smiltenes NKUP” aicina visus patērētājus, kuri saņem ūdensapgādes pakalpojumus, bet kuriem vēl nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, jeb vienkāršiem vārdiem runājot – ūdens patēriņa skaitītājs, iepriekš pieprasot Tehniskos noteikumus SIA “Smiltenes NKUP”, nodrošināt vietu, kur šo skaitītāju uzstādīt.

SIA “Smiltenes NKUP” katru gadu konstatē vairākus gadījumus, kad nekustamie īpašumi bez saskaņošanas ir jau pievienoti vai pievienojas centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot līgumu par pakalpojuma lietošanu. Arī šogad uzņēmums turpinās pārbaudīt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumus Smiltenes novadā, tāpēc aicinām pašus īpašniekus būt atbildīgiem un līdz šī gada beigām, bez soda sankcijām, legalizēt pieslēgumus. Ja nekas netiks darīts, lai risinātu šo situāciju, notiks nelegālo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu atslēgšana, kā arī kompensācijas piedzīšana no īpašniekiem, kur sods var sasniegt pat vairākus tūkstošus eiro.

SIA “Smiltenes NKUP” atbild par maģistrālajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, kā arī rūpējas par to, lai katrā īpašumā, kas izmanto centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus Smiltenes novadā, tiktu atrisināta problēma, atbilstoši savai kompetencei un noslēgtajam ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumam.