Uzņēmējdarbība
Covid-19 krīzes skartos uzņēmējus un NVO var atbrīvot no valstij un pašvaldībai piederošo telpu nomas maksas

Uzņēmēji un citas organizācijas, kuru saimnieciskā darbība cietusi valdības noteikto drošības pasākumu Covid-19 izplatības ierobežošanas dēļ, var lūgt atbrīvojumu no nomas maksas vai tās samazinājumu, ja telpas tiek nomātas valsts vai pašvaldību, citu atvasinātu publisku personu un to kapitālsabiedrību piederošajos nekustamajos īpašumos.

Uzņēmēji, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 krīze un kuri telpas savai saimnieciskajai darbībai nomā no publiskas personas vai tās kapitālsabiedrībām, var lūgt atbrīvojumu no nomas maksas vai tās samazinājumu noteiktam laika periodam līdz šā gada 30. jūnijam. Tāpat uzņēmēji var lūgt kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu. Minēto atbrīvojumu saņemšanai nepieciešams nomnieka iesniegums, kā arī viņam jāatbilst noteiktiem kritērijiem.

Ja nomātās telpas noteiktajā periodā saimnieciskās darbības veikšanai vispār neizmanto Ministru kabinetā pieņemto lēmumu dēļ, tiek piemērots nomas maksas atbrīvojums. Savukārt citos gadījumos nomniekam piemēro nomas maksas samazinājumu līdz pat 90%.

Pašvaldības var noteikt arī citus kritērijus pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomniekiem, kā arī noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju. Uzņēmumam vai nevalstiskajai organizācijai nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā netiek piemēroti kavējuma procenti un līgumsodi, izņemot maksājumus par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pretendēt uz nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu var uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, kas atbilst noteiktiem kritērijiem – ir samazinājušies ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai nevalstiskās organizācijas darbības, nomniekam nav nodokļu parādu, kas lielāki par 1000 eiro, nav bijuši nopietni maksājumu kavējumi, nav uzsākts maksātnespējas process, u.c.

Par laika periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam iesniegums iznomātājam jāiesniedz līdz 31. jūlijam vai atsevišķos gadījumos līdz 14. jūnijam. Iznomātājs to izvērtēs 10 darbdienu laikā.

Ja telpas tiek īrētas no privātā komersanta, tad par nomas maksu un citiem maksājumiem, ja tādi ir, abām pusēm jāvienojas savā starpā.

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par Covid-19 izplatības riskiem, Latvijā ir noteikti stingri veselības drošības pasākumi. Vienlaikus ir izstrādāti arī vairāki īstermiņa un ilgtermiņa atbalsta risinājumi gan strādājošajiem, gan uzņēmējiem un nozarēm, ko tieši ietekmējusi ārkārtējā situācija un drošības pasākumu ieviešana. Apkopojums par atbalsta iespējām pieejams  Finanšu ministrijas mājaslapā.

Covid-19 krīzes skartos uzņēmējus un NVO var atbrīvot no valstij un pašvaldībai piederošo telpu nomas maksas