Sabiedrības līdzdalība
vh

Drustos notikusi iedzīvotāju tikšanās ar Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu, deputātu Jāni Āboliņu un Drustu pagasta pārvaldes vadītāju Elīnu Judinu. Šī tikšanās norisinājās pēc pagasta pārvaldnieces un iedzīvotāju ierosinājuma, un tajā tika apspriesti kopienai svarīgi jautājumi.

Uzsākot sarunu, Smiltenes novada priekšsēdētājs izstāstīja par Smiltenes novada 2022. gada budžetu, tā plānošanu un izaicinājumiem. Jānis Āboliņš pastāstīja par deputātu lomu un diskusijām budžeta pieņemšanas un apstiprināšanas procesā. Skaidrojot, ka piedalījies visos izbraukumos uz visām pagastu pārvaldēm un var apliecināt, ka šī budžeta pieņemšana bijusi sarežģīta un Drustu pagastu budžeta samazināšana nav skārusi ļoti spēcīgi atšķirībā no citiem pagastiem. Drustu pagasta pārvaldniece iepazīstināja ar iedzīvotāju iepriekš iesūtītajiem jautājumiem.

Sapulces gaitā tika diskutēts par jaunā ceļa Valsts autoceļa P29, kas savieno A2 šoseju ar Drustiem, kura ieklāšana bija iespējama par Administratīvi teritoriālās reformas nodrošināšanai paredzētajiem līdzekļiem, nozīmi un kvalitāti. Iedzīvotāji tika informēti, ka visas ceļa virsmā jau radušās bedres un citi bojājumi tiks novērsti garantijas laikā un neprasīs papildus līdzekļus no Smiltenes novada pašvaldības un Drustu pagasta. Visas problēmas tiek apkopotas un par tām ziņots darbu veicējam, kas tās novērsīs par saviem līdzekļiem.

Daudz tika apspriesta arī grants ceļu uzturēšana, nomales un profilēšanas nepieciešamība. Diemžēl, šis jautājums ir aktuāls visas Smiltenes novada pašvaldības un valsts mērogā.  Apaugumu noņemšana ir laikietilpīga un dārga, un ierobežoto finansiālo resursu dēļ, to ik gadu var veikt tikai nelieliem ceļā posmiem no kopējā apjoma.

Iedzīvotājiem interesēja arī budžeta sadale ceļiem un naudas apjoms.

Budžetu Smiltenes novada pašvaldībai mērķdotācija no valsts un tas pašvaldībai tiek ieskaitīts nedalīts. Tas tiek aprēķināts katrai pilsētai un pagastam pēc noteiktās ceļu uzturēšanas klases un ceļa garuma.

Drustu pagastā Pašvaldības ceļu un ielu kopgarums ir 66,95  kilometri un kopējais budžets ceļu uzturēšanai 2022. gadā ir 40154 eiro. No tā ziemas periodā jau iztērēti nepilni 12 tūkstoši eiro.  5000 eiro plānoti, lai izstrādātu būvprojektu tiltam pār Palsas upi un novērstu steidzamos bojājumus pēc inspekcijas atzinuma. Atlikušie līdzekļi jāizmanto gan ceļu remontam un uzturēšanai vasaras sezonā, gan nākošajā ziemā.

Pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Smiltenes novada domes deputāts Jānis Āboliņš iedzīvotājiem skaidroja, ka pašvaldība šogad ziemā vērsusies ar oficiālām vēstulēm par neatbilstošu ceļa uzturēšanu un kvalitāti pie iepirkumā uzvarējušā ceļu uzturētāja. Kvalitātes prasību neievērošana tiek fiksēta dokumentāri un summa par nekvalitatīvi veiktiem vai neveiktiem darbiem netiek izmaksāta. Nākamajā iepirkumā Smiltenes novadā šīs prasības paredzēts pārskatīt un vēl precizēt, lai panāktu labāku kvalitāti un skaidrākas uzraudzības vadlīnijas.

Iedzīvotāji arī vērsa pagasta pārvaldnieces un Smiltenes novada pašvaldība priekšsēdētāja uzmanību uz dažiem īpašumiem Drustu pagastā, kuri pēc viņu domām apdraud iedzīvotāju drošību un ar savu vizuālo izskatu bojā Drustu viesu pirmo iespaidu par šo vietu. Diskusijas laikā tika nolemts sadarbībā ar  Smiltenes novada Būvvaldi katru situāciju izvērtēt un meklēt risinājumu.

Pagasta pārvaldniece izteica prieku, ka iedzīvotāji izsaka rūpes par savu dzīves vidi un norāda uz iespējām to uzlabot, un aicināja to darīt arī ikdienā.

Diskusijas dalībniekus interesēja arī pašvaldības nākotnes plāni lauksaimniecības zemēm un nekustamajiem īpašumiem. Iedzīvotājus uztrauca iespējama vērtīgu īpašumu izpārdošanu un īstermiņa domāšana šajā jautājumā. Edgars Avotiņš skaidroja, ka šī sasaukuma laikā ir izkristalizējusies vajadzība veikt visu pašvaldības īpašumu izvērtēšanu. Ar mērķi noskaidrot, kuri īpašumi ir nepieciešami pašvaldības ilgtermiņa attīstībai, kuri jāuzlabo, kurus iespējams nomāt vai īrēt un kuri pārdodami izsolēs. Noteikti atstājot īpašumus stratēģiskajiem mērķiem, kā piemēram, atbalstīt kādu uzņēmējdarbības formu vai veidu. Katra īpašuma pārdošana tiks rūpīgi izvērtēta.

Tika runāts arī par Drustu pagasta īpašumiem, kuru attīstībā tikusi ieguldīta nauda vēl Raunas novada laikā un par kuru nākotni iedzīvotāji uztraucās. Tā piemēram, par daudzdzīvokļu namu Gatartā “Ozoli”. Pagasta pārvaldniece Elīna Judina skaidroja, ka pakāpeniski paredzēts sākt ar šī nama dažu dzīvokļu nelielu kosmētisku remontu, un šīs telpas izmantot cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās, un kuriem nepieciešams Sociālā dienesta atbalsts mājokļa jautājuma risināšanā.

Ļoti lielas diskusijas raisīja dažādi makšķerēšanas entuziastu jautājumi par Smiltenes novada pašvaldības izdoto rīkojumu par atrašanos uz ledus. Smiltenes novada priekšsēdētājs Edgars Avotiņš: “ Šis rīkojums izdots, lai pasargātu novada bērnus un jauniešus. Otrreizējā rīkojumā noteiktas tikai dažas īpaši bīstamās vietas ar neaizsalstošu caurteci un pārējās ūdenstilpnēs, ņemot vērā atšķirīgās meteoroloģiskās īpatnības, katrā pagastā noteikumi par bīstamu atrašanos uz ledus tiek noteikti individuāli. To nosaka pagasta pārvaldnieks/ ce. Kad rīkojums stājas spēka, par to informē brīdinājuma zīme pie ūdenstilpnes. Šāds rīkojums izdots, lai dotu Smiltenes novada pašvaldības policijai iespēju brīdināt un aizrādīt makšķerniekiem par atrašanos uz ledus laikā, kad tas ir bīstami.”

 Jānis Āboliņš skaidroja Drustu pagasta iedzīvotājiem, ka situācija nebūt nav tik viennozīmīga, un ir jādomā par visiem novada iedzīvotājiem. Viņš norādīja, ka izprot Smiltenes situāciju ar daudzām tekošām ūdenstilpnēm un lielu iedzīvotāju blīvumu. Šajā gadījumā makšķernieks, kurš sēž un riskē ar savu dzīvību parāda priekšzīmi arī bērniem un jauniešiem, kuri ,iespējams, nav spējīgi izvērtēt konkrētas ūdenstilpnes  bīstamās vietas. Taču viņš nākošajā diskusijā par šo jautājumu ir deputātiem gatavs piedāvāt iestrādāt noteikumos makšķerniekiem savādākas drošības prasības nekā citiem iedzīvotājiem. Kā piemēram, ka makšķerniekam atrodoties uz ledus jābūt atbilstoši ekipētam, lai varētu glābties un ar makšķernieku karti un uz viņiem attiektos citi noteikumi.

Pašvaldības priekšsēdētājs norādīja, ka priecājas, ka iedzīvotāji Drustu pagastā ir aktīvi, sazinās ar savu pārvaldnieci un deputātu Jāni Āboliņu, un ir gatavi meklēt risinājumus. Ikviens jautājums ir risināms, kopīgi domājot. Visas iesaistītās puses atdzina, ka situācija novada griezumā tiešām atšķiras. Ja Smiltenes apkārtnē ledus jau sen vairs uz lielākās daļas ūdenstilpnēm nav, tad Drustos tas vēl ir gana biezs.

Daudz jautājumi bija arī par ielu apgaismojumu. Iedzīvotājus interesēja, kādēļ apgaismojums pievienots nevis Drustu centra ielām, bet gan uz Skolas ielas, kas atrodas nomaļus no paša centra. Pagasta pārvaldniece skaidroja, ka apgaismojuma izveide un virsmas apstrāde uz Skolas ielas ir viena no vēl Raunas novada laikā iesāktā projekta daļas, kas pilnībā tiks pabeigta šogad. Savukārt, šī gada sākumā tika pabeigts iesāktais tehniskais projekts apgaismojuma izveidei Ezera, Ozolu, Kalna un Palsas ielām. Norit darbs pie nākamajiem soļiem, lai uzsāktu iepirkuma procedūru būvdarbu veikšanai.

Iedzīvotāji arī norādīja, ka nepieciešams sakārtot Krogus ezera peldvietu – tā ir pa mazu un savu laiku nokalpojusi. E. Judina informēja, ka šī problēma ir zināma, tādēļ, kad Cēsu rajona Lauku partnerība izsludināja atklātu projektu konkursu LEADER atbalsta programmā par vides pieejamības uzlabošanu, tika iesniegts projekts par Krogus ezera peldvietas paplašināšanu, labiekārtošanu un vides pieejamības uzlabošanu. Projekta mērķis ir paplašināt peldvietu, ierīkot pontonu tipa laipu, papildus atpūtas solus un zviļņus,  atkritumu urnas. Kā arī risināt vides pieejamības problēmas, ierīkojot celiņu, pa kuru var brīvi pārvietoties ar bērnu ratiņiem, invalīdu ratiņiem un velo. Tiks arī izvedot trepes nokļūšanai peldvietā no stāvlaukuma. Projekts tiks īstenots divu gadu laikā.

Apkopotas arī anketas par maršruta nepieciešamību Drusti- Smiltenes AO, kas tika izveidotas pēc iedzīvotāju ierosinājuma. Anketa bija pieejama drukātā formā Drustu un Gatartas bibliotēkās, Smiltenes novada pašvaldības vēstīs un Drustu pagasta pārvaldē. Elektroniski pašvaldības FB kontā, mājas lapā, Drustu pagasta FB kontā. Aptaujā piedalījās 167 respondenti. Lielākā daļa respondentu jeb 92,5% atbildējuši, ka viņiem šāds maršruts ir nepieciešams. Smiltenes novada pašvaldība ir vērsusies ar iesniegumu VSIA Autotransporta direkcijā izvērtēt šāda maršruta izveidi. Šobrīd atbilde vēl tiek gaidīta.

Elīna Judina, Edgars Avotiņš un Jānis Āboliņš pateicās arī visiem, kuri atbalstīja ar savu darbu, materiāliem un finansiāli iekārtot Drustos telpas Ukrainas bēgļu uzņemšanai. Šobrīd telpas jau ir praktiski gatavas, vēl tiks rīkota talka telpu tīrīšanai par ko tiks drīzumā paziņots.

Tas raisīja diskusiju par to, kāds būtu ātrākais informācijas saņemšanas veids par aktualitātēm pagastā, novadā. Tika atzīmēts, ka ne visiem ir pieejams internets vai prasmes rīkoties ar Faceboook un citām vietnēm. Tika diskutēts par Whatsapp aplikācijas izmantošanu un īsziņu nosūtīšanu informēšanai. Apsvērti dažādi saziņas veidi un pagasta pārvaldniece ir apņēmības pilna mēģināt tos ieviest praksē.

Tādēļ Elīna Judina aicina iedzīvotājus, garāmejot, doties uz Drustu pagasta pārvaldi un atstāt savu kontaktinformāciju, lai informācijas aprite būtu ātrāka.

Iedzīvotāji arī vienojās, ka būtu nepieciešams šādas tikšanās rīkot ik pēc pusgada.

Smiltenes novada pašvaldība izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās diskusijā, jo kopā Smiltenes novadā un Drustu pagastā varam izdarīt daudz.

 

Informāciju sagatavoja:

Aija Kramiņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste