elfla

Šā gada 21.janvārī parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.3.3.1.0/20/I/019 “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” īstenošanu. Īstenojot projektu tiks veidots ērts, videi pieejams pilsētas centrs, veidojot mūsdienīgus risinājumus ielas profiliem, izvēloties pilsētas centram piemērotus segumus, labiekārtojuma un apstādījumu risinājumus, kas turpinās uzturēt, pilnveidot un attīstīt Smiltenes īpaši dinamisko gaisotni, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību Smiltenē.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā. Projekta ietvaros plānots atjaunot Smiltenes pilsētas centra daļu – Marijas ielu un izbūvēt ielas turpinājumu Baznīcas laukuma 16A teritorijā, veidojot pie ielas pieguļošās stāvvietas, veicot brauktuves, stāvvietu un ietvju konstruktīvo pamata kārtu un seguma pārbūvi. Projektā ir paredzēts arī ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un jauna apgaismojuma izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas vietā.

Kopumā projekta ietvaros pārbūve plānota 210m garumā, paredzēts izbūvēt 52 jaunas stāvvietas. Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas 5 jaunas darba vietas, piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas vismaz 700 000,00 EUR apmērā un projekta rezultātā labumu gūs vismaz seši uzņēmumi.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 981 620,59 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 425 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija 18 750,00 EUR.

Projekta īstenošana plānota 24 mēneša laikā no projekta apstiprināšanas.

Ira Punkstiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja