Attīstība
Attēls

Smiltenes novada pašvaldība paziņo, ka ar 22.02.2023 domes lēmumu Nr. 44 protokolu, 3, 2.§ „Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā”, tiek apstiprināts detālplānojums, kas izstrādāts zemes vienībām Daugavas ielā 39, Vidzemes ielā 16, zemes vienību daļām (Daugavas iela, Gaujas iela, Valmieras iela, Vidzemes iela),  ar kadastra apzīmējumiem 9415 008 1603, 9415 008 1414, 9415 009 1702, 9415 008 1702, 9415 008 1704, 9415 008 1706.

Detālplānojuma dokumenti pieejami Ģeoportālā - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23482.

 

Attīstības un plānošanas nodaļa