Sabiedrības līdzdalība
gh

Smiltenes novada dome paziņo, ka ar 2022. gada 26. janvāra domes lēmumu Nr.8 apstiprināta Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam un Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam. Ar apstiprinātajiem dokumentiem var iepazīties:

 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam noteikts Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.

Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

2020. gada 25. novembrī toreizējās Smiltenes, Apes un Raunas novada domes pieņēma lēmumus par kopīgu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. 2021. gada martā tika organizētas iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas, piedaloties 732 respondentiem. Maijā organizētas 7 tematisko darba grupu sanāksmes, pulcējot vairāk kā 227 dalībniekus. Publiskā apspriešana tika organizēta 2021. gada nogalē, saņemts 31 priekšlikums.

Par informatīvu materiālu dokumentu izstrādē izmantots Pašreizējās situācijas raksturojums (ar pielikumu “Apvienotā Smiltenes novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti (2021)”). Dokumentācija par izstrādes procesu apkopota atsevišķā sējumā – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Smiltenes novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļa.