Attīstība
Aprīlī uzsāksies Marijas ielas un Baznīcas laukuma 16A teritorijas pārbūves darbi

Smiltenes novada dome 2021. gada 10. martā parakstīja līgumu ar SIA „8 CBR” par būvprojekta „Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē” 1. un 6. kārtas būvniecības darbu izpildi. Pārbūves darbus paredzēts uzsākt 2021. gada aprīlī.

Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt Smiltenes pilsētas centra daļu – Marijas ielu un izbūvēt ielas turpinājumu Baznīcas laukuma 16A teritorijā, veidojot pie ielas pieguļošās stāvvietas, veicot brauktuves, stāvvietu un ietvju konstruktīvo pamata kārtu un segumu pārbūvi. Projektā ir paredzēta arī ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un jauna apgaismojuma izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas teritorijā, tajā skaitā veidojot perona laukumus, kas paredzēti autoostas  pakalpojumu nodrošināšanai. Kopumā projekta ietvaros plānota ielas pārbūve 210m garumā, paredzēts izbūvēt 52 jaunas stāvvietas. Ar pārbūves plānu var iepazīties ŠEIT

Pārbūves darbi objektā tiks uzsākti aprīļa sākumā, veicot uzmērīšanas, trases nospraušanas darbus, esošā asfalta seguma frēzēšanu un secīgi turpinot zemes darbus un komunikāciju tīklu izbūvi.

Saistībā ar uzsāktajiem būvdarbiem vispārējai transportlīdzekļu satiksmei tiks SLĒGTA Marijas iela un teritorija Baznīcas laukumā 16A. Marijas iela tiks slēgta pa posmiem.

  • Pirmais, pēc frēzēšanas darbiem, pilnībā tiks SLĒGTS posms no Gaujas ielas līdz iebrauktuvei uz tirdzniecības veikala “Centrs” stāvlaukumu. Iebraukšana stāvlaukumā no Baznīcas laukuma puses, saskaņā ar pievienoto SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMU.
  • Pēc komunikāciju tīklu, zemes darbu un nesošo brauktuves konstruktīvo kārtu izbūves pirmajā posmā, iebraukšana uz tirdzniecības veikala “Centrs” stāvlaukumu tiks organizēta no Gaujas ielas puses un satiksmei tiks SLĒGTS atlikušais Marijas ielas posms.

Pārbūves darbi tiks veikti projekta Nr.3.3.1.0/20/I/019 „Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, kā arī valsts budžeta dotāciju. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu parakstīta 2021. gada 21. janvārī.

Būvdarbu līgums ir noslēgts ar ceļu un tiltu būves uzņēmumu SIA „8 CBR” par kopējo līgumsummu 821 220,74 EUR ar PVN. Būvdarbu autoruzraudzību veiks SIA „Firma L4” – līguma summa 5082,00 EUR ar PVN. Būvuzraudzību veiks SIA „RS Būvnieks” – līguma summa 9498,50 EUR ar PVN.

 

Papildus informējam!  

SIA “Junda RJ” skrūvju un instrumentu veikals, kas līdz šim atradās adresē Baznīcas laukums 16A, no šī gada 1.aprīļa savu darbību turpinās adresē Dakteru ielā 28A, Smiltenē.

SIA “Lamberts” autoserviss un auto preču veikals drīzumā savu darbību turpinās adresē Daugavas ielā 10B, Smiltenē. Pagaidām autoserviss un veikals atrodas esošajā vietā Marijas ielā 1.

No 10.aprīļa Zivju un gaļas izbraukuma tirgotāji savus pircējus gaidīs automašīnu stāvlaukumā Atmodas ielā 4A, Smiltenē.

Aprīlī uzsāksies Marijas ielas un Baznīcas laukuma 16A teritorijas pārbūves darbi

Sagatavoja: Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste