Aktuālas_izsoles

2024. gada maijā un jūnijā Smiltenes novada pašvaldība izsolē piedāvā iegādāties vai nomāt vairākus nekustamos īpašumus vai to telpas. Aicinām iepazīties ar aktuālo piedāvājumu!

LĪDZ 27. MAIJAM

  • Rīko nomas tiesību izsoli telpām īpašumā “Kultūras nams” Palsmanes pagastā

Izsolītās telpas platība ir 8,16 kvadrātmetri. Tā atrodas Palsmanes Kultūras nama pirmajā stāvā. Nomas tiesību sākumcena ir 1,90 EUR mēnesī par vienu kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • Rīko nomas tiesību izsoli telpām īpašumā “Mēru muiža”, Bilskas pagasta Mēru ciemā

Izsolē tiek piedāvāts izīrēt Mēru muižas pagrabstāva telpu daļas. Nomas tiesību sākumcena ir 0,20 EUR mēnesī par vienu kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • Rīko nomas tiesību izsoli telpām īpašumā “Drustu skola”, Drustu pagastā

Nomas tiesības tiek izsolītas ēkai ar kadastra numuru 4248 007 0190 001 un daļai no zemes vienības (4248 007 0190). Nomas tiesību sākumcena ir 436,00 EUR mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

LĪDZ 10. JŪNIJAM

  • Pārdod nekustamo īpašumu “Strazdi” Drustu pagastā

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 005 0014, un platība ir 1,3 ha. Izsoles sākumcena ir 2300 EUR.

  • Pārdod nekustamo īpašumu “Luksti 2” Drustu pagastā

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 005 0036, un tā  platība ir 3,1 ha. Izsoles sākumcena – 4800,00 EUR;  izsoles solis – 100,00 EUR; nodrošinājuma nauda – 480,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).

  • Pārdod nekustamo īpašumu “Pie pakalniem” Drustu pagastā

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0275, un tā platība ir 1,21 ha. Izsoles sākumcena – 4600,00 EUR;  izsoles solis – 100,00 EUR; nodrošinājuma nauda – 460,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).

  • Pārdod nekustamo īpašumu “Bērnudārzs” Drustu pagastā

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0311, un tā platība ir 1,0529 ha. Uz tā atrodas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 (nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 reģistrēts būves klasifikācijas kods 12630101 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas).

Izsoles sākumcena – 40 000,00 EUR;  izsoles solis – 200,00 EUR; nodrošinājuma nauda – 4000,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).

  • Pārdod nekustamo īpašumu Oktobra ielā 5, Variņos

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385. Tā platība ir  0,1522 ha. Uz tā atrodas dzīvojamas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 (nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 reģistrēts būves klasifikācijas kods 12630101 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas). Izsoles sākumcena – 22 800,00 EUR;  izsoles solis – 200,00 EUR; nodrošinājuma nauda – 2280,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).

Plašāka informācija par katru no nekustamajiem īpašumiem (lēmums, novērtējums u. c.) pieejams Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība/Paziņojumi/Izsoles”. Izsoles norit elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv.

Par jautājumiem, kas attiecas uz izsolēm, aicinām sazināties ar Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļu. Tālrunis saziņai 20284499; e-pasts [email protected].