Sociālā joma
Aicina attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību

Pašvaldības un to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji, piesakot projektus Labklājības ministrijas pasākumam Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.-2027. gadam, ir aicināti attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību pensijas vecuma cilvēkiem, kuri nespēj sevi aprūpēt, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, kas sniegti augstas atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem dienas aprūpes centros, specializētajās darbnīcās un grupu dzīvokļos, var būt ļoti būtiska nozīme. Dažādās dzīves situācijās tā var būt vienīgā iespēja cilvēkiem, kuriem ir grūtības aprūpēt sevi, vai pārvarēt kādas dzīves situācijas, nezaudēt pašaprūpes spējas, veicināt savu neatkarību un turpināt dzīvot mājās.

Labklājības ministrijas veidotā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana” pirmā kārta paredz atbalstu pašvaldībām, kuru teritorijā šādi pakalpojumi vēl nav pieejami vai to pieejamība ir nepietiekama. Minētā pasākuma īstenošanai piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums 50 miljonu eiro apmērā.

Pasākuma ietvaros ir iespējama šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība:

  • grupu mājas (dzīvokļi) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • dienas aprūpes centri visām trim iepriekšminētajām mērķa grupām;
  • specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Ja nepieciešams, sociālā pakalpojuma infrastruktūras izveidi var papildināt ar specializēta transportlīdzekļa iegādi mērķa grupas personu mobilitātes nodrošināšanai.

Finansējums paredzēts jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei vai esošo paplašināšanai, kam seko 24 mēnešus ilga pakalpojuma sniegšanas izmaksu finansēšana.

Paredzēta arī iespēja iegādāties aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai pielāgotu transportlīdzekli, bet aprūpes mājās pakalpojuma finansēšana jānodrošina pašvaldībai.

Projektu īstenošana ir paredzēta ne ilgāk kā līdz 2029.gada 31. decembrim un visu projektu īstenošanas rezultātā Latvijā paredzēts izveidot vismaz 540 jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.

Pašvaldības un to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji ir aicināti iesniegt projektus līdz šī gada 22. jūlijam.

Katrs iesniedzējs šī pasākuma projektu iesniegumu atlasē var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Minimālais projektā izveidojamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu un iesaistāmo mērķa grupas cilvēku skaits ir 5, bet maksimālais – 25 cilvēki.

Sīkāka informācija atrodama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā un Labklājības ministrijas mājas lapā.