Kontakti

raunaspsk [at] smiltenesnovads.lv
Raunas pamatskolas programmu realizācijas vieta Launkalnē

Darbinieki

Agnese Rode-Danšina

Direktore
agnese.rode [at] smiltenesnovads.lv

Par realizācijas vietu Launkalnē

 • Pamatojoties uz 2023. gada 31. maija Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 190 (protokols Nr. 8, 3.§.), Launkalnes sākumskola pievienota Raunas pamatskolai, kā rezultātā iestāde “Launkalnes sākumskola” beidz pastāvēt ar 2023. gada 31. augustu. 
 • Ar 2023. gada 1. septembri Launkalnes sākumskolas telpās Raunas pamatskola īstenoto:
  • pirmsskolas izglītības programmu;
  • pamatizglītības (1.–3. klase) programmu. 
 • 2023./2024. mācību gadā pirmsskolas un pamatskolas izglītības progrmmas apgūst 67 izglītojamie.
Vārds, uzvārds Amats
Anita Pogule  Pirmsskolas skolotāja
Dina Būce  Pirmsskolas skolotāja
Lāsma Broze  Pirmsskolas skolotāja
Liene Kazaka Pirmsskolas skolotāja
Baiba Kvelde  Pirmsskolas skolotāja
Inguna Baumane  Sākumskolas skolotāja
Ramona Ozoliņa  Sākumskolas skolotāja
Sanita Vašile Sākumskolas skolotāja
Sindija Stālmeistere  Pirmsskolas izglītības skolotāja
 • Launkalnes sākumskola atvērta 1990. gada 1. augustā kā Launkalnes pamatskola – bērnudārzs. Skolas ēku uzceļ kolhozs „Launkalne” un, pamatojoties uz Valkas rajona IK 11.03.1990. rīkojumu Nr. 36, to 1990. gada 1. augustā nodod Launkalnes pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar LR Izglītības likumu, ar 01.09.1992. skola turpmāk tiek saukta par Launkalnes sākumskolu.
 • 1998. gada 1. septembrī ar Launkalnes pagasta padomes lēmumu skolu atkal pārdēvē par Launkalnes pamatskolu. Skolā tiek atvērta 5. klase, 1999./2000. mācību gadā arī 6. klase.
 • Ar 2009./2010. mācību gada 1. septembri skolā paliek 1. – 4. klašu skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi.
 • No 2012. gada 1. janvāra mainās Launkalnes pamatskolas nosaukums uz „Launkalnes sākumskola”.
 • 2023. gadā Launkalnes sākumskola pievienota Raunas pamatskolai, kā rezultātā iestāde “Launkalnes sākumskola” beidz pastāvēt, ar 2023. gada 1. septembri tā kļūst par Raunas pamatskolas programmu realizācijas vietu.