Apbalvojums “Pateicība” ir Smiltenes novada pašvaldības apbalvojums, kas tiek piešķirts par aktīvu sabiedrisko un pilsonisko darbu novada līdzcilvēku labā, kā arī par atbalstu novadam nozīmīgu darbu un inovāciju ieviešanā, projektu un pasākumu īstenošanā, kā arī ciešu sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību, sekmējot pašvaldībai būtiskas jomas attīstību atsevišķa uzdevuma kvalitatīvas izpildes rezultātā, par godprātīgu darbu, kā arī par valsts, Eiropas un pasaules līmeņa sasniegumiem kultūrā, mākslā, sportā, zinātnē un izglītības jomā.

Pateicības rakstu var piešķirt fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam, kas kalendārā gada ietvaros netiek virzīts cita pašvaldības apbalvojuma saņemšanai, bet ieguldījums novada attīstībā vai iedzīvotāju labā ir īpaši izceļams un novērtējams.

Pašvaldība kalendārā gada laikā piešķir ne vairāk kā 50 Pateicības rakstus.

Pateicības raksts

Astoņi novadnieki saņēmuši Smiltenes novada pašvaldības Pateicības:

 • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja palīdze Velta Gaismiņa par godprātīgu, atbildīgu un radošu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesu nodrošināšanai. 35 gadus viņa aizvadījusi pirmsskolas skolotāja palīga amatā. Ar augstu pienākuma apziņu un godīgumu ir veikusi savu darbu līdzcilvēku labā, aprūpējot un audzinot uzticētos mazuļus vairākās paaudzēs. Darbā ar bērniem un kolēģiem ir taisnīga, sirsnīga, pacietīga, aktīva un ar labu humora izjūtu. Lojāla savam novadam, pagastam un darba vietai.
 • Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa par ilggadēju profesionālo darbu un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras jomas attīstībā. Viņa 30 gadus atbildīgi, godprātīgi un radoši vada kultūras dzīvi Gaujienā, iesaista vietējo sabiedrību sabiedrisko norišu veidošanā. Ar cieņu kopj vietējās kultūras tradīcijas, rosina jaunu mūsdienīgu veidošanos. Pārvaldē augstu novērtējam Laimas kā kolēģes atsaucību, ieinteresētību, precizitāti un termiņu ievērošanu. Tas pozitīvi ietekmē Gaujienas tautas nama un Smiltenes novada pašvaldības tēlu un reputāciju.
 • Smiltenes novada Izglītības pārvaldes psiholoģe Kristīne Krūzīte par godprātīgu, mērķtiecīgu, rezultatīvu darbu un atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem, bērniem un vecākiem mācību un audzināšanas procesu nodrošināšanai. Kristīne Krūzīte allaž sniegusi tūlītēju, individualizētu augsta līmeņa palīdzību ikvienam pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” darbiniekam un bērniem ar uzvedības vai mācīšanās problēmām. Popularitāti ieguvušas viņas rīkotās pedagogu tikšanās “Pēcpusdienas sarunas ar psiholoģi Kristīni Krūzīti”. “Pīlādzīša” pedagogi priecājas, ka līdz ar viņas stāšanos darbā būtiski pilnveidota viņa labbūtība darba vietā.
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gatis Puriņš par godprātīgu, atbildīgu un radošu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba nodrošināšanai. Viņa lielākais ikdienas izaicinājums ir realizēt pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pedagogu nepieciešamības un radošās idejas – veidot jaunas mēbeles, mācību līdzekļus, pasākumu tehnisko nodrošinājumu. Kolēģi augsti novērtē aizvadītajā gadā radīto Ziemassvētku āra vides risinājumu, kā arī šajā mācību gadā izveidotās jaunās mēbeles, “laimes ratu” un norādes uz pasākumiem. Ikvienu darbu G. Puriņš veic precīzi, kvalitatīvi, ar augstu atbildīgas sajūtu, un skolas saime to ļoti novērtē.
 • Smiltenes baptistu draudzes locekles Anita Rīdere un Gundega Liepiņa par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbu novada līdzcilvēku labā, par ciešu sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību Zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanā. Smiltenes Baptistu draudze jau vairāk nekā 5 gadus nodrošina siltu ēdienu jeb tā saukto zupas virtuvi ļaudīm, kas nespēj to nodrošināt savā dzīvesvietā. Ēdienu, kuru zupas virtuves apmeklētāji novērtē kā gardu, ar mīlestību gatavotu un ikdienā neatsverami nozīmīgu, lielā cilvēkmīlestībā un ar augstu misijas apziņu gatavo Anita Rīdere un Gundega Lapiņa. Viņu godprātīgais un nesavtīgais darbs ir ārkārtīgi svarīgs un augstu vērtējams novada sociāli mazāk aizsargāto cilvēku dzīves kvalitātes un veselības uzlabošanai.
 • Ukrainas civiliedzīvotāju kopienas koordinatore Natālija Juščenko (Nataliia Yushchenko) par ciešu sadarbību ar pašvaldību, atbalstot un vienojot Ukrainas civiliedzīvotāju kopienu Smiltenes novadā. Viņa Latvijā, Smiltenē, ieradās, bēgot no kara šausmām dzimtajā Ukrainas pilsētā Čerņigivā. Ātri vien šeit sāka strādāt savā profesijā – par izglītības psihologu -, neliedzot palīdzību nevienam tautietim, kļūstot par mentoru, kā arī izveidojot vietējo diasporu. N. Juščenko rīkojusi vairākas labdarības akcijas palīdzībai Čerņigivas iedzīvotājiem un ukraiņu kareivjiem, aktīvi un nesavtīgi sniedz organizatorisku un emocionālu atbalstu vietējās ukraiņu kopienas ikdienas vajadzību nodrošināšanā un labbūtības veicināšanā. Natāliju nu smiltenieši sauc par savējo.
 • Smiltenes novadpētniecības muzeja ēku un teritorijas uzraudzei Inetai Purkalītei par godprātīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu muzeja funkcijas nodrošināšanā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Viņas dzīve jau daudzus gadu desmitus nesaraujami saistīta ar Mēru muižu. Te viņa vadījusi skolas gadus un jau 30 gadus rūpējas par muižas ēku, parku, uzrauga teritoriju. Apbrīnojams ir viņas darba spars un izturība, kurinot daudzās muižas krāsnis, kopjot plašās telpas un rušinot apstādījumus. Viņas sirdsiltums un pieķeršanās muižai atblāzmojas ziedu vāzēs, kas allaž rotā tās telpas.
Goda_raksti_sanemeji

 No kreisās – Edgars Avotiņš, Laima Poševa, Ineta Purkalīte, Natālija Juščenko, Kristīne Krūzīte, Gundega Liepiņa, Anita Rīdere, Gatis Puriņš, Velta Gaismiņa. 

Smiltenes novada domes apbalvojumu “Pateicības raksts” piešķirts: 

 • Bijušajai Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” mūzikas skolotājai Anitai Moruzai. Pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” un ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā, pateicoties Anitas radošajai pieejai un zināšanām, daudzi jo daudzi mazie smiltenieši pirmo mūzikas pasauli iepazinuši tieši viņas vadītajās rotaļnodarbībās.
Anita_Moruza

 • Bijušajai Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” veļas pārzinei Ligitai Norkus. Smiltenes novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam un sakām lielu paldies par godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, par ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā, par pašaizliedzīgu darbu, radošu pieeju un atsaucību, radot izglītības iestādes darbiniekiem un audzēkņiem sakārtotu mācību vidi.
Ligita_Norkuss

 • Sirsnīgi sveicam Smiltenes novada pašvaldības vārdā atvērtās saimniecības “Zadiņi” vadītāju Elgaru Felci un sakām lielu paldies par sabiedrības izglītošanu, ekoloģiska un ilgtspējīga dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu Smiltenes novadā. Elgars Felcis ir pētnieks Latvijas Universitātē, Latvijas permakultūras biedrības vadītājs, ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi sociālo un politisko pētījumu veikšanā un vairāk kā 5 gadu pieredzi Ilgtspējas zinātnē un vides aktīvismā.
Elgars_Flecis_2
 • Pateicības raksts tika pasniegts ilggadējai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu pavārei Līvijai Tiļčikai par godprātīgu darbu Smiltenes pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanā 39 gadu garumā. Viņa sevi pierādījusi kā pieredzes bagātu profesionāli, ar lielisku garšas izjūtu apveltītu pavāri, kura spēj atrast risinājumu teju jebkurai problēmsituācijai un uz kuru var paļauties kolēģi. Līvijas pavāres meistarību un darba tikumu atzinīgi novērtējuši kolēģi, bērni un viņu vecāki vairākās paaudzēs.
 • Pateicības rakstu par ilggadēju un godprātīgu pedagoģisko darbu 33 gadu garumā saņēma Launkalnes sākumskolas skolotāja Ligita Baltere. Latviskās tradīcijas – bez tām nav iedomājamas Ligitas darba gaitas. Atbildība un mīlestība pret savu valsti tiek nodota ikvienam audzēknim. Jāuzteic arī ekoloģiskās domāšanas ieviešana audzināmajā bērnudārza grupiņā. Viņa ir trakulīga – vārda vislabākajā nozīmē -, iedvesmojot gan kolēģus, gan savus audzēkņus.
Pateicibas_raksti_2019
 • Pateicības raksts tika pasniegts Launkalnes pagasta Bāriņtiesas darbiniecei Ramonai Ozoliņai. Vērtīgs un augstu novērtējams ir Ramonas ieguldījums Launkalnes pagasta izglītojamo labklājības veicināšanā – sadarbojoties ar pirmskolas iestādes vadību, regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības, un šī informācija tiek veiksmīgi pielietota audzēkņu atbalstam. Ramona strādā ar ģimenēm, ievērojot principu, ka ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē.
Ramona_Ozolina

 • Pateicības rakstu saņēma smilteniete, fotogrāfe, skolotāja Elīna Kubuliņa-Vilne. Kā brīvprātīgā skolotāja Elīna vairākus gadus velta savu laiku, zināšanas, sirds siltumu, degsmi un talantu, radoši darbojoties ar bērnu brīvā laika centra “Ligzdiņa” audzēkņiem no sociāli neaizsargātām ģimenēm. Elīna ir iedibinājusi tradīciju svētkos ar priekšnesumiem un dāvanām sveikt Smiltenes veco ļaužu pansionāta iemītniekus, kā arī veikusi citus nozīmīgus darbus līdzcilvēku ikdienas daudzveidošanā un uzlabošanā. Sevis veidotās foto izstādēs, Elīna notver un saglabā Latvijas un novada ainavas arī nākamajām paaudzēm.
Elina_Kubulina_Vilne

 • Pateicības rakstu par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā saņēma Vēsma Zoltnere. Sētnieka darbs nebūt nav viegls, jo tajā nepieciešama liela fiziskā izturība un atbildības sajūta. Vēsma savu darbu veic ļoti apzinīgi. Pat atvaļinājuma laikā viņa uzrauga, lai viņas aizvietotājs darbu paveic pietiekami labi. Arī ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem viņa izpalīdzīga, atsaucīga un uz viņu allaž var paļauties.
Vesma_Zoltnere

 • Pateicības rakstu par prasmīgu un mūsdienīgu Smiltenes novada bibliotēkas tēla veidošanu, godprātīgu un profesionālu darbu, nodrošinot kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu attīstību, saņēma Smiltenes novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Sanitai Lārmanei. Sanita strādā bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā. Viņa sevi ir pierādījusi, kā centīgu un apzinīgu darbinieci, kura ir gatava stāties pretim jauniem izaicinājumiem, mācīties un attīstīties.
Sanita_Larmane
 • Pateicības rakstu par ilgadēju un atbildīgu darbu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Smiltenes novadā saņēma Palsmanes bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja Aija Zeibote. Aija ir deju skolotāja ar augstām kvalitātes prasībām, tajā pašā laikā dejotājiem iemācot patiesumu, sirsnību un attieksmi pret latviskumu. Šogad aprit 25 gadi kopš Aija vada Palsmanes bērnu deju kolektīvu un 20 gadi kopš vada Vidējās paaudzes deju kolektīvu “Cīrulis”. Viņas vadītie deju kolektīvi kopš izveidošanas brīža ir piedalījušies visos vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kā arī aktīvi koncertē un veido savas koncertprogrammas, pārstāvot Smiltenes novadu un Latviju ārzemju festivālos. Latviešu tautas deja ir Aijas dzīve. Tādi cilvēki kā Aija ir tie, kas neatlaidīgi, soli pa solim, apzinīgi, ar atbildības sajūtu rada paliekošas vērtības, kas ļauj mūsu bērniem un mums pašiem noticēt sev, likt pamatus drošai rītdienai un nest Smiltenes, Latvijas vārdu pasaulē.
 • Pateicības rakstu par atbildīgu un godprātīgu darbu tautsaimniecībā saņēma SIA “Smiltenes NKUP” elektriķis Andrejs Leja. Andrejs ir apzinīgs un profesionāls, savus pienākumus veic ļoti labi, izrādot iniciatīvu. Darba laikā sevi ir pierādījis kā zinošu un kvalificētu darbinieku. Savu pienākumu veikšanai, īpaši daudzdzīvokļu mājas elektrību problēmu jautājumos, veltījis neskaitāmas darba stundas, nereti arī brīvdienās un svētku dienās. Andrejam var uzticēt jebkuru uzdevumu, jo kā pats mēdz teikt: “Strādā visu, ko valdība liek.” Viņš darbu veic godprātīgi un ar lielu atbildības sajūtu, sniedzot ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības un uzņēmuma attīstībā.
Pateicibas_raksti_2017