• Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām", pašvaldībai jāpublisko informācija šādās sadaļās:

Informācija tiks papildināta. 

  • Saskaņā ar Satversmes tiesas 2019. gada 6. martā pieņemto spriedumu lietā Nr. 2018-11-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”, amatpersonu un darbinieku atalgojums nav publiskojams.