Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un materiālus savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi noskaidrot katras administratīvās pārkāpuma lietas apstākļus, pieņemt lēmumu un to paziņot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Savas kompetences ietvaros kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi.
 • Organizēt administratīvo pārkāpumu lietu uzskaiti.
 • Pēc Smiltenes novada pašvaldības atbildīgo amatpersonu pieprasījuma sniegt pārskatu par Administratīvās komisijas darbu.
 • Sagatavot nepieciešamos materiālus tiesvedības lietās.
 • Savas kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām drošības un kārtības uzturēšanas jautājumos.
 • Izskatīt Administratīvajai komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt uz tiem atbildi.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja: 
   • Sabīne Zvejniece, personāla speciāliste.
  • Komisijas locekļi: 
   • Gaidis Bogdanovs, Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes vadītājs;
   • Daiga Bojāre, projektu vadītāja;
   • Daina Krūmiņa, grāmatvede par naudas līdzekļiem;
   • Solvita Bauere, Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
   • Sanda Kļaviņa, iepirkumu speciāliste. 

   

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk