Virešu pagasts
Foto J.Šatrovskis
 • Pagasta platība – 154 km2.
 • Iedzīvotāju skaits pagastā – 558 (01.01.2024. PMLP dati).

Vispārējs raksturojums

Virešu pagasts atrodas Gaujas abos krastos. Pagastu šķērso auto ceļš Rīga – Veclaicene. 69,5% teritorijas aizņem meži. Lielākās apdzīvotās vietas ir Vireši (pagasta centrs), Vidaga un Sikšņi.

 Par vēsturiski apdzīvotu vietu pagasta teritorijā liecina Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis – Staldu pilskalns. Daļa pagasta atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, kas ietilps ES aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000. Virešu posmā Gauja veido izteiktu senleju. Šis posms ir raksturīgs ar lielu ģeoloģisku daudzveidību un vairākiem valsts nozīmes aizsargājamiem dabas pieminekļiem.

Pagasta lepnums ir gleznainās ainavas upju krastos, iežu atsegumi, stāvie krasti, upju straujteces un krāces. Gaujas un tās pieteku krastos un gultnē atsedzas augšdevonu dolomīti, merģeļi un smilšakmeņi. Gaujas labajā krastā atrodas Randatu klintis, kas kopš Daugavas ielejas appludināšanas ir Latvijas augstākās dolomīta klintis. Apkārt Randatu klintīm ierīkota dabas taka. Pretējā Gaujas krastā atrodas jaunizveidotā Tilderu dabas taka, kurā atrodas aizsargājams dižkoks-mežābele, kuras apkārtmērs sasniedz 2,50 m Takas vienvirziena garums ir apmēram 600 m. Skaista ainava vērojama no Virešu tilta pār Gauju, redzamas Žagatu klintis. Ūdens tūristi iecienījuši Sikšņu krāces, kas ir pirmās garākās krāces Gaujas tecējumā, šeit ir viens no krāšņākajiem Gaujas posmiem. Vizlas upīti šķērso Vizlas tilts, kas ir vecākais dolomīta arkveida tilts Latvijā. Gar upi labajā krastā ierīkota dabas taka, šeit iespējams aplūkot dolomīta klints atsegumus un aizsargājamus biotopus. Upes gultnē vērojami nelieli ūdenskritumi un daudzas lielākas un mazākas krāces. Vizlas krastā netālu no ietekas Gaujā atrodas Žākļu dižakmens. Vidagas centru rotā lapegļu alejas un stādījumi, kas atzīti par Valsts nozīmes aizsargājamo dendroloģisko stādījumu.

Kopš 2023. gada Virešu pagasta pārvade, Virešu feldšeru punkts, Vidagas bibliotēka, novadpētniecības ekspozīcija, kā arī sociālā dienesta pakalpojumu pieejas punkts ir pārcelti uz bijušo skolas ēku Vidagā. Šeit izveidots Virešu pagasta kopienas centrs, kur ērti pieejami visi pašvaldības sniegtie pakalpojumi, pieejamas telpas iedzīvotāju iniciatīvu realizēšanai, nelielu kultūras pasākumu organizēšanai. Pie kopienas centra ierīkota āra lasītava un bērnu rotaļu laukums, kas vasaras sezonā tiek izmantots ne tikai bērnu ikdienas rotaļām, bet arī dažādu vasaras pasākumu organizēšanai.

Virešu Kultūras nams piedāvā mūsdienīgus un radošus kultūras pasākumus, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām.

Sportot gribētājiem ir iespējams nodarboties ar tenisu, florbolu, futbolu, pludmales volejbolu un ielu basketbolu Vidagas sporta laukumā. Ziemā ir iespējams izmantot apgaismotu ledus laukumu slidošanai un hokeja spēlēšanai. Kultūras nama telpās ir iekārtota svarcelšanas treniņa zāle, kurā trenējas Latvijas mērogā augstus rezultātus guvušie sportisti pauerliftingā. Virešu pagasts var lepoties ar drosmīgiem auto braucējiem.

Pagastā reģistrētas vairākas biedrības, kas aktīvi iesaistās Eiropas Lauksaimniecības un citu fondu projektu apgūšanā un naudas piesaistē. Ar kuriem, tiek labiekārtota pagasta teritorija un papildināts iestāžu inventārs, rīkotas nometnes, apmācības un citas aktivitātes.

Virešu pagastā lauksaimniecība ir galvenā uzņēmējdarbības joma. 


Apskates objekti 

 • Vizlas dabas taka
  • Taka atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – „Ziemeļgauja”. Sākums pie tiltiņa pār Vizlu, kas ir vecākais dolomīta arkveida tilts Latvijā. Takā var uzzināt par vairākām Ziemeļgaujas dabas vērtībām. Ejot pa taku, var nonākt līdz Vizlas ietekai Gaujā, aplūkot Vizlas dolomīta atsegumus un Vizlas (Žākļu) dižakmeni. Taka ir vienvirziena un tās garums - 1,2 km.
 • Tilderu dabas taka
  • Taka ved gar Gaujas kreiso krastu. Takas sākums atrodas netālu no Virešu tilta. Izstaigājot taku, var redzēt gleznaino upes ieleju, Tilderu dolomīta krauju, senās lauztuves un dižo Virešu mežābeli, kuras stumbra apkārtmērs ir gandrīz 3 metri. Taka ir vienvirziena un tās garums – ap 600 m.
 • Randatu dabas taka
  • Takas sākums atrodas apmēram 1 km augšpus Virešu tilta, Gaujas labajā krastā. Dabas taka ar informatīvajiem stendiem par šeit esošajām dabas vērtībām, ir izveidota, lai aplūkotu augstākās dolomīta klintis Latvijā – Randatu klintis. Tās paceļas 25 m virs Gaujas. Takas garums - 1,2 km.
 • Vidagas trošu tiltiņš
  •  Lieliska vieta, kur izbaudīt dabu un noķert kādu ekstrēmāku sajūtu. Trošu tiltiņš pār Gauju celts pagājušā gadsimta 70. gados, lai savienotu abus Gaujas krastus.
 • Virešu mežābele
  • Tā atrodas pirms Virešu tilta pāri Gaujai, braucot no Rīgas puses, ceļa labajā pusē. Apkārtmērs sasniedz 2,50 metrus. Visskaistāk mežābele izskatās ziedot maija beigās. Mežābeles apskati var apvienot ar pastaigu Tilderu dabas takā, kas atrodas tur pat blakus.