Variņu pagasts
Foto: J.Ūdris
  • Pagasta platība – 100,1km2.
  • Iedzīvotāju skaits pagastā – 716 (01.01.2024. PMLP dati).

Vispārējs raksturojums

Variņu pagasts ir viens no jaunākajiem pagastiem Latvijā, kas izveidojies 1990. gada 18. oktobrī uz bijušā kolhoza „Oktobris” bāzes, tagad SIA ”Palsa”, atdaloties no Palsmanes pagasta. 

19. gadsimta sākumā pagasta teritorijā dzīvojusi liela un bagāta dzimta – Īvāni. Pēteris Īvāns, viens no šīs dzimtas vecākajiem iedzīvotājiem, bijis ar lielu spēku un varēšanu apveltīts. No tā arī radies Variņu pagasta nosaukums. 

Variņu pagasts ir bagāts ar meža zemi. Meži aizņem 5507,7 ha no kopējās pagasta teritorijas. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 3608,8 ha, bet ūdeņi 237,8 ha.

Pagasta teritorijā izvietojas daļa no 373 ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Šepkas dabas liegums”. Šobrīd pagasta teritorijā atrodas divi dabas liegumi: Lielais purvs un Šepka. Palsas upe met līkločus visā teritorijas garumā, pauguri pārmaiņus mijas ar ieplakām, kurās izvietojušies daudzie zivju dīķi. Pagasta ainavu bagātina „Vilciņu ozols” – dižozols, kas atrodas Palsas upes krastā pie Vilciņu mājas, kādreizējā barona fon Blēra īpašums. 

Variņu pagastā lielākie uzņēmumi nodarbojas ar piena un gaļas lopkopību un graudkopību, kokapstrādi. Tāpat pagastā ir vairāki mazie uzņēmēji, kas nodarbojās ar zirgkopību, netradicionālo lauksaimniecību, galdniecības pakalpojumu sniegšanu un mežizstrādi.

Pagasta teritorijā atrodas Variņu pamatskola, kas interesanta ar to, ka celta spoguļattēlā.  

Kultūras un sporta dzīve balstās uz pašu iedzīvotāju atsaucību. Tautas namā darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs un , līnijdeju grupa un mākslas pulciņš.