Smiltenes vidusskola

 

 

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Inguna Kondratjeva

Direktore
inguna.kondratjeva [at] smiltenesnovads.lv

Valda Cirīte

Direktores vietniece - Dakteru iela 27, Smiltene
valda.cirite [at] smiltenesnovads.lv

Sandra Ozoliņa

Direktores vietniece - Dakteru iela 27, Smiltene
svs [at] smiltenesnovads.lv

Simona Zariņa

Direktores vietniece - Dārza iela 17, Smiltene
svs [at] smiltenesnovads.lv

Inese Raiskuma

Direktores vietniece - Rīgas iela 16C, Smiltene
svs [at] smiltenesnovads.lv

Vita Leite

Pirmsskolas izglītības metodiķe - Rīgas iela 16C, Smiltene
vita.leite [at] svs.edu.lv

Raimonda Pavasare

Personāla speciāliste - Dakteru iela 27, Smiltene
raimonda.pavasare [at] smiltenesnovads.lv

Daila Šmulāne

Lietvede - Dakteru iela 27, Smiltene
daila.smulane [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Smiltenes vidusskola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta un tās padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas, veic metodisko un pedagogu tālākizglītības darbību. 

 • Smiltenes vidusskola ir izveidojusies 2016. gada 1. augustā, apvienojot Smiltenes ģimnāziju, Smiltenes Centra vidusskolu un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu. Skola izvietota vairākās ēkās Dakteru ielā 27, Dārza ielā 17 un Rīgas ielā 16C.
 • Smiltenes vidusskolas izaugsmes tendences raksturo:
  • attīstībā plānots skolas darbs;
  • mācību vides pilnveidošana atbilstoši 21. gs. kompetenču prasībām;
  • koptas un pilnveidotas skolas tradīcijas;
  • vēlme mainīties, pieredzes gūšana Latvijā un pasaulē, prasmīgi to izmantojot ikdienas darbā.
 • Attīstība. Pārmaiņas. Kvalitāte. Tie ir pamati, kas Smiltenes vidusskolai ļāvuši izaugt par jaunajām tehnoloģijām atvērtu skolu ar vairāk nekā 1000 zinātkāriem skolēniem un sirdsgudriem skolotājiem. Šobrīd Smiltenes vidusskola ir viena no lielākajām vispārējās izglītības iestādēm Vidzemē un vienīgā Smiltenes novadā, kur tiek realizēta vispārējās vidējās izglītības mācību programma.
 • 2023./2024. gadā Smiltenes vidusskolā mācās 1060 izglītojamie.
 • Vēstures fakti
  • Smiltenes vidusskolas pirmsākumi meklējami tālajā 1909. gadā, kad vietā, kur tagad atrodas piemineklis “Sašķeltā ģimene”, tika atvērta tirdzniecības skola, uz kuras bāzes 1919. gadā  izveidoja reālskolu ar piecām vidusskolas klasēm. Skolas atklāšana bija liels notikums visiem smilteniešiem un tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem. Izglītības iestāde vienlaikus ar savu misiju aktivizēja arī pilsētas sabiedrisko dzīvi. Skolā notika plaši apmeklēti kultūras un sporta pasākumi.
  • 1922.gadā skola nonāca Izglītības ministrijas pakļautībā un ieguva nosaukumu – Smiltenes Valsts vidusskola. 1928. gadā to pārdēvēja par Smiltenes Valsts ģimnāziju.
  • 1937.gadā ar pilsētas pašvaldības līdzdalību pamatizglītības iegūšanai uzbūvēja jaunu skolas namu Dakteru ielā 27.
  • Pēc Otrā pasaules kara, novada iedzīvotājiem atgriežoties no bēgļu gaitām un palielinoties pilsētas iedzīvotāju skaitam, toreiz vienīgā pamatskola Dakteru ielā bija pārpildīta, tāpēc tika nolemts bijušā doktorāta ēkā Dārza ielā izveidot vēl vienu pamatskolu.
  • 1999. gadā šeit pirmoreiz tika atvērta 10. klase. Skola ieguva nosaukumu – Smiltenes 2. vidusskola, bet 2005. gadā – Smiltenes Centra vidusskola.
  • 1993.gadā, pieaugot skolēnu skaitam, Smiltenes ģimnāzijas jaunāko klašu skolēniem tika ierādīta mājvieta a/s “8 CBR” kādreizējā administratīvajā korpusā Rīgas ielā 16 c. Pēc Smiltenes ģimnāzijas reorganizācijas 2004. gadā tā kļuva par patstāvīgu izglītības iestādi ar nosaukumu Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola. 1997. gadā sākumskolā darbu sāka pirmā pirmsskolas izglītības grupa “Zaķēni”. Šobrīd izglītības iestādei ir jau 8 pirmsskolas izglītības grupas, kurās mācās bērni no pusotra gada vecumam.
  • 2016.gadā, skolu reorganizācijas rezultātā, visas trīs Smiltenes vispārējās izglītības iestādes – Smiltenes ģimnāzija, Smiltenes Centra vidusskola un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola tika apvienotas vienā – Smiltenes vidusskolā, kas izvietota ēkās Dakteru ielā 27, Dārza ielā 17 un Rīgas ielā 16 c.
 • Skolas misija, vīzija, mērķis
  • Misija – daudzpusīgi attīstīta, sociāli atbildīga personība.
  • Vīzija – veidot labvēlīgu un uz izziņas procesiem vērstu mācību vidi, kura sniedz atbalstu katra skolēna personības attīstībai.
  • Mērķis – skolēni aktīvi un atbildīgi iesaistās savas mācīšanās un nākotnes plānošanā un vadīšanā.
 • Skolas vērtības
  • Atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.
  • Cieņa – godīga, taisnīga, iekļaujoša attieksme, savas un cita cilvēka vērtības atzīšana.
  • Pilsoniskums – kompetence dzīvot sabiedrībā, uzņemoties atbildību par sevi un savu kopienu vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā (efektīva un konstruktīva saskarsme, kritiskā domāšana, sociāli atbildīga un demokrātiska rīcība).
 • Lepojamies
  • Skolā strādā izcili pedagogi, kuriem būt skolotājiem ir sirds aicinājums un misija. Smiltenes vidusskolas skolēnu panākumi augstu novērtēti gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Izglītības iestādē liela vērtība ir ikviens skolēns. Skola lepojas ar savu spēcīgo atbalsta personālu un labo sadarbību ar citām novada pašvaldības iestādēm, kas ir būtisks priekšnoteikums dažādu jautājumu risināšanai.
  • Smiltenes vidusskolas skolēni mācās mūsdienīgā, estētiski pievilcīgā, ar jaunajām tehnoloģijām aprīkotā vidē. Skatē “Gada labākā būve Latvijā 2021” nominācijā “Pārbūve Smiltenes vidusskola ieguva 3. vietu.
  • Dažādām interesēm atbilstoši vidējās izglītības programmu virzieni, attīstīts projektu darbs, aktīva skolēnu pašpārvalde, veiksmīga sadarbība ar augstskolām, jaunas un skaistas kopmītnes, plaša un bagāta bibliotēka – tas viss aizvien vairāk skolēnus rosina par savu izglītības iestādi izvēlēties Smiltenes vidusskolu.
  • Skola lepojas ar saviem absolventiem,  viņu ieguldījumu novada un Latvijas izaugsmē. Daudz skaistu ieceru realizēts ciešā sadarbībā ar novada uzņēmējiem un citām Smiltenes novada skolām.
  • Gūt minētos panākumus palīdzējis attīstībā plānots darbs, mācību vides pilnveidošana atbilstoši 21. gs. kompetenču prasībām, daudzus gadus koptas un pilnveidotas skolas tradīcijas, vēlme mainīties, citviet Latvijā un pasaulē gūtā pieredze.

Smiltenes vidusskolas ikdienā daudz skaistu brīžu ienes tradīcijas, no kurām vairākas koptas un lolotas daudzu gadu garumā. Skolēni un skolotāji tajās katru gadu cenšas ienest jaunas vēsmas, kopā radot skaistus un emocionāli saviļņojošus pasākumus. Tikpat nozīmīgas ir arī jaunās tradīcijas, kurām laika pārbaude vēl tikai priekšā.

Smiltenes vidusskolas tradīcijas:

 • Zinību diena, Dzejas dienas, Literārā kafejnīca, rudens, ziemas un pavasara sporta dienas, 10.klašu skolēnu iesvētības, Tematiskās un krāsu nedēļas,
 • Skolotāju diena, rudens saulgriežu svinības, Mārtiņdienas tirdziņš, erudīcijas konkursi, skolas pašpārvaldes prezidenta kronēšana, Volejbola nakts,
 • konkurss “Lāčplēsis un Spīdola”, 11. novembrī – lāpu gājiens, pieminot Brīvības cīņās kritušo kareivjus, 18. novembrī – svinīgais Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums,
 • Labo darbu mēnesis, Ziemassvētki, pasākums skolēniem – Zelta, Sudraba liecību un Atzinību saņēmējiem,
 • Aerobikas festivāls, Ritmikas diena, Valentīndienas kauss volejbolā, Just Dance vakari, Atvērto durvju diena nākamajiem vidusskolēniem,
 • piedalīšanās starptautiskajā olimpiādē “The Best in English” un matemātikas konkursā “Ķengurs”, mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē,
 • skolēnu skaļās lasīšanas sacensības, dalība novada sporta sacensībās, skolas bibliotēkas organizētajos tematiskajos konkursos, novada bibliotēkas rīkotajos pasākumos, ZAAO organizētajos konkursos,
 • martā – komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums,
 • Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga tradīcijas saglabāšanas pasākumi,
 • Eiropas rakstnieku dienai veltītas aktivitātes,
 • Žetonu vakars, pavasara saulgriežu svinības, Krāmu vakars, pavasara talka, Olimpiskās dienas aktivitātes,
 • Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena, Mātes un Starptautiskā ģimenes diena, mācību olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākums, Pēdējais zvans absolventiem, skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas, pirmsskolas grupu, 9. un 12. klašu izlaidums.
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
 • Pamatizglītības programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 
 • Vispārējās vidējās izglītības programma
 • Vidējās izglītības programmas virzieni Smiltenes vidusskolā:
  • Medicīnas, dabaszinātņu un vides virziens;
  • Inženierzinātņu un IT virziens;
  • Uzņēmējdarbības, komunikācijas un sociālo zinātņu virziens;
  • Kultūras, valodu un radošo industriju virziens.
 • Pirmsskolā prasmes un zināšanas apgūst pusotru līdz sešus gadus veci bērni. 
 • Mazās “Bitītes”, “Lācēni”, “Zaķēni”, “Mārītes”, “Pūcītes” un “Taurenīši” mācās skolas ēkā Rīgas ielā 16C. Darba laiks – no plkst. 7.30 līdz 18.30.
 • Bērniem ir iespēja paēst garšīgas un veselīgas brokastis, pusdienas un launagu.
 • Nodarbības notiek, ņemot vērā jaunās izglītības vadlīnijas, respektējot katra personību un individualitāti. Bērni gūst pirmos matemātiskos priekšstatus, mācās pareizi lietot valodu, apgūst vizuālās mākslas, dabaszinību  un mājturības pamatprasmes, sporto, muzicē un kopā svin svētkus. Papildus iespējams apgūt angļu valodas pamatus. Strādā logopēds un psihologs.
 • Koris “Lido” (diriģents Imants Točs, koncertmeistare Inga Strazdiņa, menedžere Solvita Posse),
 • 1.klašu un 2. – 3. klašu koris (diriģente Eva Uldriķe, koncertmeistare Inguna Balode),
 • 1. – 3.klašu zēnu ansamblis (diriģente Eva Uldriķe, koncertmeistare Inguna Balode),
 • 4.- 6. klašu zēnu ansamblis un 5. – 6. klašu meiteņu ansamblis (vadītāja Solvita Posse, koncertmeistare Inga Strazdiņa),
 • teātra pulciņš (vadītāja Gita Skadiņa),
 • Prāta piespēles 7. – 9.kl., 10.-12.kl. (vadītājs Jānis Siliņš),
 • Deju grupa (vadītāja Jolanta Straume),
 • Franču valodas nodarbības 4. – 6.kl., 7. – 9.kl., 10. – 12.kl. (vadītāja Celine Claire P Huart).

Vārds

Uzvārds

Priekšmets

IVETA

ĀDAMSONE

Dienesta viesnīcas skolotāja

ANTRA

ALKSNE

Latviešu valodas un literatūras, matemātikas skolotāja

AIGARS

APINIS

Teātra mākslas skolotājs

ELITA

BABRA

Angļu valodas skolotāja

LOLITA

BĀLIŅA

Bioloģijas, ķīmijas skolotāja

ZANDA

BEITIKA

Sporta skolotāja

MĀRTIŅŠ

BĒRZIŅŠ

Programmēšanas skolotājs

LĪGA

BLUĶE

Psihologs

LAURA BRIKMANE

 Dabaszinību skolotāja

JĀNIS

CELMIŅŠ

Ķīmijas skolotājs

IEVA CEKULE Sociālais pedagogs

SANITA

CERIŅA

Sākumskolas skolotāja

MAIJA

CINKUS

Sākumskolas skolotāja

VALDA

CIRĪTE

Direktores vietniece

LAILA

CĪRULE

Sporta skolotāja

SANITA

CĪRULE

Angļu valodas skolotāja

INTA

ČAMANE

Metodiķis

DIĀNA DANKBĀRE

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

JEĻENA

DOMBROVSKA

Vācu valodas, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

ILVA

DŪMIŅA

Sociālo zinību un vēstures, teātra mākslas skolotāja

ARTA EGLE Mūzikas skolotāja

DIDZIS

GAISMIŅŠ

Dizaina un tehnoloģijas, inženierzinību skolotājs

LIGITA

GARSELE-ALEKSEJEVA

Sākumskolas skolotāja

DAINA GRAUDIŅA Speciālais pedagogs

SINTIJA

GRIŠJĀNE

Sākumskolas skolotāja

EDGARS

JANSONS

Sporta skolotājs

JURĢIS

JURKA

Sporta skolotājs

ANDRIS

KARLSONS

Dizaina un tehnoloģijas skolotājs

LĪGA

KAUPE

Dizaina un tehnoloģijas, vizuālās mākslas skolotāja

DIĀNA

KOKARĒVIČA

Sākumskolas skolotāja

INGUNA

KONDRATJEVA

Direktore

VARIS

KONDRATJEVS

Datorikas skolotājs

IVETA

KRŪMIŅA

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktores vietniece 

JANĪNA

ĶERGALVE

Vācu valodas skolotāja

LIGITA KUKURĀNE Sociālais pedagogs

INGA

LAPIŅA

Angļu valodas skolotāja

VITA

LEITE

Dizaina un tehnoloģijas skolotāja

INESE

LIPSTOKA

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

INITA

MARKSA

Sākumskolas skolotāja

REGĪNA

MELZOBA

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

ANDREJS

MIĶIS

Fizikas, programmēšanas skolotājs

LĪGA

OSMA

Sākumskolas skolotāja

ILGA

OZOLIŅA

Matemātikas skolotāja

SANDRA

OZOLIŅA

Direktores vietniece

SANDRA

PAKULE

Matemātikas, datorikas skolotāja

SOLVITA

POSSE

Mūzikas skolotāja

RITA

PUĶĪTE

Matemātikas skolotāja

INTA

PURGALE

Sākumskolas skolotāja

VERA

RĀCENE

Matemātikas skolotāja

INESE

RAISKUMA

Direktores vietniece

ILMA

REIMANE

Fizikas, matemātikas skolotāja

SARMĪTE

RĪDERE

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

INGŪNA

RULLE

Ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāja

ILMA

SĪMANE

Dizaina un tehnoloģijas, vizuālās mākslas skolotāja

VIJA

SOKOLOVA

Sākumskolas skolotāja

AIGA

SOROKINA

Angļu valodas skolotāja, metodiķis

ELITA

STIEĢELE

Sākumskolas skolotāja

IVETA

ŠMULĀNE

Sociālo zinību, vēstures skolotāja

EVA

ULDRIĶE

Mūzikas skolotāja

GUNDEGA

UPENIECE

Angļu valodas skolotāja

LĪGA

VEĢERE

Sākumskolas skolotāja

ĀRIJA

VEITMANE

Krievu valodas skolotāja

ILZE

VERGINA

Psiholoģijas skolotāja, metodiķis

JANA

VĪKSNA

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

TATJANA

VOVERE

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

LĪGA

ZĀLĪTE

Matemātikas skolotāja, direktores vietniece

INGA

ZARIŅA

Bioloģijas, ķīmijas skolotāja

REGĪNA

ZARIŅA

Matemātikas skolotāja

SIMONA

ZARIŅA

Angļu valodas skolotāja, direktores vietniece

DAINA

ZELMENE

Latvijas un pasaules vēstures, vēstures un sociālo zinību skolotāja, metodiķis

ANITA

ŽEĻEZKINA

Sākumskolas skolotāja

EVIJA

ŽŪKURE

Sākumskolas skolotāja

Smiltenes vidusskolā īstenotie projekti

 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu sektora projektSCHOOLS ADAPTATE: Sharing good practices for sustainable development” Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082297 (Skolu adaptēšanās. Dalīšanās ar labo praksi ilgtspējīgai attīstībai). Projekta mērķis – veidot pieredzē balstītu, atbildīgu un saudzīgu attieksmi pret vidi, uzsverot tīra ūdens, augsnes, tīra gaisa, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmību un daloties pieredzē ar projekta partneriem – Águilas (Spānijas) skolu IES Rey Carlos III un Alfândega da Fé (Portugāles) skolu Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé. Aktīvi īstenojot apmācības par vides ilgtspējību, ar projektu tiek akcentēta Eiropas Zaļā kursa prioritāšu īstenošana, izmantojot gan formālās, gan neformālās mācīšanas un mācīšanās metodes. Īpašs uzsvars likts uz izvēlētajām apmācību metodēm, tām caurvijot STEAM pieeju. 
 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas   1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekts “Demokrātijas formula”, Nr. 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774. Projekta partneri – Gulbenes novada pašvaldība, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs,  Balvu Bērnu un jauniešu centrs. Projektu administē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra. Šī projekta galvenais mērķis – radīt iespēju dažādu slāņu un grupu jauniešiem mācīties, kā efektīvi un miermīlīgā ceļā paust un realizēt savus uzskatus, aizstāvēt savas intereses izglītībā, politikā, kultūrā un citās jomās, saglabājot toleranci pret viedokļu dažādību. Lai šo mērķi sasniegtu, projekts piedāvā plaša mēroga aktivitātes, lai jaunieši izglītotos par demokrātijas jautājumiem, dalītos savā redzējumā, tiktos ar citu skolu jauniešiem, iesaistītos savas skolas, pašvaldības un reģiona dzīvē, gūtu pārliecību par sevi, kļūtu par aktīviem Eiropas pilsoņiem un radītu pozitīvas izmaiņas savā un pastarpināti visas sabiedrības dzīvē.
 • Abu minēto  “Erasmus+” projektu koordinators ir Smiltenes vidusskola.
 • Skolai jau par tradīciju kļuvusi piedalīšanās arī Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā “Sporto visa klase”.