Kontakti

palsmanesinternatpsk [at] smiltenesnovads.lv
Smiltenes novada speciālā pamatskola
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Inga Auga

Direktore
palsmanesinternatpsk [at] smiltenesnovads.lv

Gunita Skare

Direktora vietniece mācību darbā
palsmanesinternatpsk [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Vikmane

Direktores vietniece audzināšanas jomā
palsmanesinternatpsk [at] smiltenesnovads.lv

Andis Bērtiņš

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
palsmanesinternatpsk [at] smiltenesnovads.lv

Anna Kārkliņa

Lietvede
palsmanesinternatpsk [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Smiltenes novada speciālā pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta vispārējās izglītības iestāde.

 • Iestādes darbības mērķis ir:
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības un vispārējas vidējas izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 • 2023./2024. mācību gadā pamatskolā mācās 117 izglītojamie. 
 • Vērstures fakti
  • Smiltenes novada speciālā pamatskola atrodas Smiltenes novada Palsmanes pagastā, Palsas upes labajā krastā, 1880. gadā celtajā barona fon Bēra pilī, tajā kopš 1966. gada 1. augusta mācās bērni ar speciālām vajadzībām. 
  • No 2000. gada 1. septembra skolā ir iespēja apgūt profesionālo pamatizglītību (mācību ilgums 2 gadi). Šobrīd divu gadu laikā var iegūt remontstrādnieka, galdnieka palīga, pavāra palīga un mājkalpotāja kvalifikāciju.
  • Lai mācītu bērnus ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, 1997. gada 1. septembrī skolā tika atvērta „C”. klase.
  • Kopš 2011. gada skolā ir atvērta speciālās pirmsskolas izglītības grupiņa.
  • Izglītības iestāde nodrošina psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem. Atbalsta personāls (izglītības psihologs, logopēds, mūzikas terapeits, kanisterapeits, medmāsa u.c.) sniedz nepieciešamo emocionālo, psiholoģisko un sociālo palīdzību, izvērtē priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Atbalsta personāls darbojas saskaņoti. Notiek informācijas apmaiņa starp atbalsta personālu, mācību priekšmetu pedagogiem, internāta skolotājiem un iestādes vadību, lai izglītojamie saņemtu katra vajadzībām nepieciešamo atbalstu.
 • Skolas misija, vīzija
  • Misija – skola, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē izglītojamiem ir pieejama kvalitatīva izglītība, un iespējama savu interešu, fizisko un garīgo spēju attīstīšana.
  • Vīzija – bērni ar dažādām speciālām vajadzībām ir saņēmuši katram atbilstošu dažāda veida korekciju un rehabilitāciju, iespēju pašrealizēties un pilnveidoties, viņu vecāki guvuši atbalstu un konsultācijas bērna audzināšanā un aprūpē.
 • Skolā svin valsts svētkus, atceres un atzīmējamās dienas, tradicionālos svētkus, pasākumus.
 • Notiek dažādas sanāksmes, projekti, vērtību un karjeras nedēļas aktivitātes.
 • Lai vērstu izglītojamo uzmanību uz to, ka ikviena aktivitāte ir ieguvums pašizaugsmei, pēc pasākumiem notiek informācijas apmaiņas sociālajos tīklos, kas veicina pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību
 • Pirmsskolas izglītības:
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
 • Pamatizglītības:
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
 • Profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:
  • Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija „Virtuves darbinieks”;
  • Būvdarbi, kvalifikācija „Būvstrādnieks”.
 • Fakultatīvajās nodarbībās skolēni apgūst floristiku, filcēšanu, pērļošanu, aušanu,  rokdarbus, līnijdejas.
 • Brīvajā laikā skolēniem ir iespēja darboties mūzikas un sporta pulciņos.
 • Izglītojamie regulāri piedalās dažāda mēroga pašdarbības pasākumos – izteiksmīgās runas konkursos, koncertos.
 • Darba tikumu izglītojamie apgūst, uzkopjot parka teritoriju.
 • Skolas teritorijā atrodas Pils parks, rotaļu, sporta un trenažieru laukumi, kuros var attīstīt savu fizisko spēku un veiklību, disku golfa parks.
 • Izglītojamie ar labiem panākumiem piedalās skolas, valsts un pasaules sporta sacensībās bērniem ar speciālām vajadzībām.
Vārds, uzvārds Amats
Agita Brikmane Pirmsskolas izglītības skolotāja
Aira Antēna Pirmsskolas skolotāja, internāta skolotāja
Aida Dundare Latviešu valoda, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas
Aiva Ciemiņa Dizains un tehnoliģijas, vizuālā māksla
Andra Morīte Logopēdijas nodarbības
Diāna Dankbāre Internāta skolotāja
Dace Dūmiņa  Pirmsskolas izglītības skolotāja
Daiga Šaldere  Vizuālā māksla, internāta skolotāja
Gunita Skare Direktores vietniece, datormācība, datorika
Ilva Pētersone Sociālās zinības, internāta skolotāja
Ilze Kalnīte Latviešu valoda, lietišķā valoda
Ilze Lapiņa Matemātika, lietišķie aprēķini
Ilze Vikmane Direktores vietniece, pirmsskolas izglītības skolotāja
Indra Mize  Matemātika, ritmika, programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”  profesionālie mācību priekšmeti 
Ineta Mazjāne Dabaszinības, ģeogrāfija
Inese Pērkone Internāta skolotāja
Inese Stača Latviešu valoda
Inga Auga Direktore, logopēdijas nodarbības
Inga Švēde  Dabaszinības, internāta skolotāja, ABA terapija
Inese Sniedze Logopēdija pirmsskolā, Barboletas nodarbības, internāta skolotāja 
Jānis Pērkons  Programmas “Būvdarbi”  profesionālie mācību priekšmeti
Einārs Broms Dizains un tehnoloģijas
Didzis Gaismiņš Dizains un tehnoloģijas
Ramona Zaļā Dabaszinības, vizuālā māksla, sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, internāta skolotāja
Rota Ruska  Internāta skolotāja 
Ruta Graudiņa Ārstnieciskā vingrošana, sports un veselība, internāta skolotāja
Svetlana Lonšakova Pirmsskolas izglītības skolotāja, montesori nodarbības
Sandra Siliņa  Mūzika
Zita Cera  Dizains un tehnoloģijas, programmas “Ēdināšanas Pakalpojumi”  profesionālie mācību priekšmeti
Toms Cers  Sports un veselība 
Vija Zvirgzdiņa Izglītības psihologs, Lietišķā saskarsme, profesionālā saskarsme
Vineta Gutāne Latvijas un pasaules vēsture, bibliotekāre, internāta skolotāja 
Vineta Iņģiste  Dizains un tehnoloģijas, internāta skolotāja
Vita Vietniece Angļu valoda, profesionālā svešvaloda
Līga Ivanova Pirmsskolas izglītības skolotāja, internāta skolotāja
Īra Balode Latviešu valoda, matemātika
Mirdza Harkina Internāta skolotāja 
Anita Rekmane Pedagoga palīgs