Kontakti

apespsk [at] smiltenesnovads.lv
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Dina Meistere

Direktore
apespsk [at] smiltenesnovads.lv

Vineta Meistere

Direktores vietniece izglītības jomā
apespsk [at] smiltenesnovads.lv

Alda Liepiņa

Direktores vietniece audzināšanas jomā
apespsk [at] smiltenesnovads.lv

Krista Kamberkalne

Lietvede
apespsk [at] smiltenesnovads.lv

Indra Lūse

Virtuves vadītāja
apespsk [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde, kurā nodrošina pamatizglītības izglītības apguvi.

 • Iestādes darbības mērķis ir:
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 • 2023./2024. mācību gadā pamatskolā mācās 126 izglītojamie. 
 • Vēstures fakti
  • 2021. gadā skola tika reorganizēta no vidusskolas par pamatskolu, 2022. gadā likvidēta pirmskolas, pamatskolas programmu realizācijas vietas Vidagā.
  • Skolas galvenais korpuss Pasta iela 26 ir celts 1938. gadā.
  • 2002. gadā blakus uzcelta piebūve, kurās izvietojās sākumskolas klases, bibliotēka, internāts, medmāsas kabinets, palīgtelpas.
  • 2005. gadā piebūve tika paplašināta, izveidojot sporta kompleksu ar vingrošanas un trenažieru zāli.
  • 2009. gadā piebūvēja daudzfunkcionālu sporta halli.
  • 2014. gadā realizēts energoefektivitātes projekts, kura rezultātā veikta galvenā korpusa siltināšana un logu nomaiņa.
  • 2019. gadā nomainīta apkures sistēma.
  • Sporta stundas notiek sporta hallē, lielajā un mazajā stadionā, ziemas mēnešos skolēniem ir iespēja slidot un slēpot skolas teritorijā. Skolas apkārtne ir sakopta, apzaļumota, ierīkota neliela estrādīte, izvietoti piemiņas akmeņi rakstniecei Elīnai Zālītei un matemātiķim Aivaram Liepam.
  • Blakus skolai ierīkota „Zaļā klase”, kurā notiek mācību un audzināšanas nodarbības.
  • Pie skolas ir ierīkotas divas gājēju pārejas, sabiedriskā transporta pietura.
  • 1939. gada 30. septembrī Apes pilsētas pašvaldība dāvina skolas karogu. To iesvēta kopā ar skolas ēku. Karogs ir darināts pēc gleznotāja Jāņa Kalmītes meta. Tajā izmantotas latviešu rakstu zīmes – materiālās pasaules un garīgo bagātību simboli. Kara laikā dažādu varu maiņās karogs pazuda. Taču valsts arhīvā glabājas gleznotāja J. Kalmītes veidots mets. 1998. gadā skolas karogu no jauna  pagatavoja absolvente Edīte Cekule, dzimusi Ābolkalne.
 • Skolas misija, vīzija
  • Misija – atpazīstama, dinamiska, radoša pamatskola, kas nodrošina uz savstarpējo sapratni balstītu labvēlīgu mācību vidi, rūpējoties par skolēna harmoniskas, radošas un vispusīgi attīstītas personības veidošanos, izmantojot mūsdienīgas, inovatīvas mācību metodes un paņēmienus gan mācību procesā, gan ārpusstundu nodarbībās.
  • Vīzija – mūsdienīga skola, kas nodrošina kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības ieguvi, veidojot pamatu mūžizglītībai un mērķtiecīgai karjerai. Skola kā skolēnu, jauniešu un pieaugušo izglītības un kultūras centrs.
 • Lepojamies
  • Skolai ir savs karogs un logo. Ozolzīles cepurītē jaušama viļņota līnija, kas simbolizē upes Vaidavas tuvumu pie skolas. Augšējais pusloks ir gudrības, darba tikuma un daiļuma oreāls, kurā ietverts skolas nosaukums. Šis pusloks arī ir daļa no laika ritumā. Tā kā skolas karogā ir latviskās rakstu zīmes (Māras zeme un ūdeņi, Dieva zīme, zvaigznīte, saulīte, gudrības aka, ozolītis), tad arī skolas logo ir iecerētas 3 latviskās rakstu zīmes: rudenī, kad sākas mācību gads, tad laukos un dārzos sākas ražas novākšanas laiks, tāpēc zīme – Jumis.
  • Pusloka augšējā centrā ir zīmēta zvaigznīte, kas latviešiem vēl nozīmē saulīti, krusta krustu, sniegpārsliņu. Tāda zīme ir skolas karogā. Šoreiz zvaigznīte nozīmē garīguma gaismas gūšanā un ziemas prieku. Pavasaris ir iezīmēts ar zīmi Laimas slotiņa, vēl – Austras koks, Dieva slotiņa, Žagariņš. Laima dod svētību visiem skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem, jo notiek mācību olimpiādes, dažādas skates, konkursi, eksāmeni, ieskaites un izlaidumi. Un pāri visam dzīvotprieks!
 • Ziedu kompozīcijas veidošana pie skolas, Zinību diena, Dzejas dienas, Tūrisma un sporta diena.
 • Skolotāju diena, Skolas dzimšanas diena, Rudens talka, 1. klases pasākums – uzņemšana skolā.
 • Mārtiņdienas tirdziņš, 11. novembrī – lāpu gājiens, 18. novembrī – svinīgais Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums.
 • Skolas rotāšana Ziemassvētkiem, Piparkūku cepšana un rotāšana, Ziemassvētku pasākums skolā, Ziemassvētku pasākums katrā klasē, skolotāju-pensionāru apciemošana.
 • 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
 • Skatuves runas konkurss.
 • Skaļās lasīšanas sacensības, Pop-iela.
 • Pavasara talka.
 • Mātes un Ģimenes dienai veltīts pasākums, Pagalma svētki, Pasākums skolēniem – pateicība olimpiāžu, konkursu laureātiem, par augstiem sasniegumiem mācībās.
 • Vispārējās pamatizglītības programma.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem.
 • Skolēniem pieejami dažādi pulciņi: 
  • Lego pulciņš (1.-4. klasei);
  • Fizikas eksperimentu pulciņš (8.-9. klasei);
  • Matemātikas pulciņš (1.-4. klasei);
  • “Pētīsim, eksperimentēsim!” (1.-3. klasei);
  • Zīmēšanas pulciņš (1.-4. klasei); 
  • Kokapstrādes pulciņš (5.-9. klasei);
  • Sporta aktivitāšu pulciņš (1.-3. klasei);
  • Volejbols (4.-6. klasei) un (7.-9. klasei);
  • Valodu pulciņš (1.-4. klasei un 7.-8. klasei);
  • Kolektīvā muzicēšana (8.-9. klasei);
  • 2.-3. klašu koris 2.-3. klasei, 4.-5. klasei, 5.-9. klasei;
  • Jaunsargi;
  • 1. klases ansamblis.
Vārds, uzvārds Amats
Gita Lonska Angļu valodas skolotāja
Ināra Kandere Skolotāja palīgs
Laura Pope Matemātikas un sociālo zinību skolotāja
Gunta Liepiņa Vizuālās mākslas skolotāja
Sandra Oto Mūzikas skolotāja
Rūta Rateniece Sākumskolas un krievu valodas skolotāja
Viktors Korkunovs Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Aiva Zaķe Sākumskolas skolotāja un logopēds
Līvija Karro Sākumskolas skolotāja
Alda Liepiņa Direktores vietniece audzināšanas jomā, sākumskolas skolotāja
Ilze Celenberga Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Indra Troska Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja
Sarmīte Apine Latviešu un angļu valodas skolotāja
Jānis Ločs Direktores vietnieks informātikas jomā
Gunda Purakalne Sporta skolotāja
Aija Latika Sporta skolotāja
Sarmīte Granta Fizikas skolotāja
Dina Meistere Skolas direktore, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Vineta Meistere Direktores vietniece izglītības jomā, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Sanita Saulgrieze Matemātikas skolotāja
Dace Lazdiņa-Ivanova Dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Līga Toka-Čevere Datorikas un ķīmijas skolotāja
 • “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 (PUMPURS)- konsultatīvais atbalsts sniegs 17 izglītojamajiem 317 konsultācijās, kuru laikā tika apgūts vai nostiprināts attālinātajā mācību procesā apgūtais, papildus strādāts ar bērniem, kuriem nepietiekami vērtējumi un bērniem, kuriem zems pašvērtējums.
 •  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) – 321 stundas, no tām 205 pedagoga palīgs kā atbalsts klasei, kur mācās vājdzirdīgs bērns, 116 stundas kā atbalsts bērniem ar augstiem sasniegumiem matemātikā.
 • “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (projekta nr.9.2.4.2/16/1/057 notika 6 nodarbības 5.-9.klašu izglītojamajiem ar psihologu par ņirgāšanos, emocionālo un fizisko mobingu, 5 peldēšanas nodarbības 56 1.-4.klašu izglītojamajiem, 2 āra aktivitātes visai skolai.
 • E Erasmus + programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta Nr.2019-1-IT02-KA229-062246_4 “E.QUA.L.I.T.Y.-Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diversiTY” mācību gada laikā notikušas 4 mobilitātes Portugālē, Turcijā, Latvijā, Rumānijā, kuras bija plānotas sākot ar 2019.gadu. Kopumā mobilitātēs piedalījušies 20 izglītojamie un 4 pedagogi.
Apes psk. olimpiāde
Apes pamatskola satiksmes dalībnieku forums