Kontakti

vaverite [at] smiltenesnovads.lv
Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Iluta Apine

Izglītības iestādes vadītāja
iluta.apine [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” ir Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota un padotībā esoša izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 

 • Iestādes darbības mērķi ir:
  • organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
  • veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, veselības nostiprināšanu, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei 
 • 2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītību apgūst 88 izglītojamie. 

Apes PII „Vāverīte” ir  pašvaldības izglītības iestāde, kas jau 73 gadus Apes pilsētas un  apkārtnes bērniem nodrošina pirmsskolas izglītību.

 • Izglītības iestādes misija, vīzija
  • Misija – radīt priekšnoteikumus katra bērna individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīgai attīstībai, apgūstot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot sociāli aktīva , patstāvīga, atbildīga un radoša sabiedrības pilsoņa veidošanos.
  •  Vīzija  par izglītojamo – dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns, kurš mijiedarbojoties ar cilvēkiem un dabu, ir spējīgs īstenot savu pieredzi mūsdienu mainīgajā pasaulē.
 • Lepojamies 
  • Ar saviem darbiniekiem, kuri savu darbu veic ar mīlestību un apziņu, ka katru dienu ir jāpilnveidojas, lai spētu nodrošināt bērniem saistošas un mūsdienīgas aktivitātes. To pierāda pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu piedalīšanās semināros un metodisko darbu skatēs, kad viņas savu veikumu prezentē ne tikai novada, bet arī valsts mērogā.
  • Ar savu iestādes āra vidi, kurā bērni var gūt pirmās iemaņas satiksmes noteikumu apguvē Velo trasītē, kas aprīkota ar luksoforiem un ceļa zīmēm un praktiskā dārzeņu audzēšanā, ES Integrācijas fonda atbalstītā “Ape rada un dara” projekta rezultātā uzstādītajā siltumnīcā un augstajās dārzeņu dobēs.
 • Visa mācību gada garumā iestādē tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki un valsts svētki.
 • Rudenī tiek svinēta Putras diena, bet pavasarī Pagalma svētki, kas apvieno Ģimenes dienas  atzīmēšanu un norit kā visas iestādes mācību gada noslēguma pasākums, kad  iestādes pagalmā satiekas viss kolektīvs un vecāki. 
 • Sirsnīgi pasākumi ir ikgadējās Tēva dienas, vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienas.
 • Tiek rīkotas sporta aktivitātes un svētki  ar piedalīšanos Olimpiskajās dienās, ziemā došanos uz tuvākajiem kalniņiem, lai brauktu ar ragaviņām.
 • Lai izkoptu bērnu runas un uzstāšanās prasmi, tiek rīkotas bērnu dzejoļu rīta puses, ģimeņu izstrādāto projektu prezentācijas par konkrētu tēmu.
 • Bērni dodas gan tuvākās, gan tālākās ekskursijās un pārgājienos, lai iepazītu skaistākās vietas un darbīgākos cilvēkus apkārtnē.
 • Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos kopienas svētkos pilsētā  sadarbojoties ar D.Ozoliņa Apes pamatskolu, Tautas namu, bibliotēku un citām iestādēm. Iestāde piedalās  labdarības akcijās pilsētā un novadā.
 • Lai veicinātu bērnu interesi par grāmatu un lasītprasmi mums ir regulāra ikmēneša sadarbība ar Apes pilsētas Bērnu bibliotēku.
 • Lai iepazītos ar mūziku, pavasarī norit mūzikas iepazīšanas koncerti Mūzikas skolas telpās.
 • Iestādes darbinieki 1x mēnesī gatavo iestudē leļļu teātra izrādes.
 • Kā ikgadēja iestādes tradīcija ir bērnu, darbinieku un vecāku rudens talkas, lai uzkoptu un labiekārtotu iestādes teritoriju.
 • Katru gadu decembrī neizpaliekoši ir Rūķa Rūda iknedēļas ciemošanās iestādē, lai uzdotu  iknedēļas uzdevumus un uzslavētu bērnus par paveikto.
 • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma.
 • Speciālā izglītības programmas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem.
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.
 • Mūsu bērni apmeklē Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas nodarbības.
 • Darbojas deju kolektīvs “Nebēdnieki”.
 • Robotikas pulciņš.
 • BMX velo braukšana.
Vārds, uzvārds Amats
Iluta Apine Vadītāja
Sandra Gabranova Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
Diāna Krutkina Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja
Diāna Nāgele Logopēds
Diāna Petrova Pirmsskolas izglītības skolotāja
Gunita Kreice Pirmsskolas izglītības skolotāja
Anta Virse Pirmsskolas izglītības skolotāja
Liene Tomiņa Bambule Pirmsskolas izglītības skolotāja
Lineta Kazaka Pirmsskolas izglītības skolotāja
Iveta Ratsepa Pirmsskolas izglītības skolotāja
Linda Fedotova Pirmsskolas izglītības skolotāja
Sandra Miezīte Speciālais pedagogs- logopēds 

Saimniecisko darbu veic seši skolotāju palīgi, saimnieks, apkopēja, virtuves strādnieks-veļas mazgātājs. Darbinieku un bērnu veselības jautājumus uzrauga medmāsa.

 • Esam viena no iestādēm, kas strādāja kā pilotiestāde pirmsskolas izglītības mācību satura izstrādē projektā “Skola2030”.
 • Mūsu iestāde ir piedalījusies ES starptautiskajos partnerības projektos “Comeniuss”  un “Erasmus”.
 • 2022.-2023. m. g. esam meklējuši partnerus  un veikuši praktiski uzdevumu izpildi E- Twinning projektā “Multfilmu veidošana”.
 • Katru gadu veidojot izpratni par dabai draudzīgu dzīvošanu, piedalāmies SIA "ZAAO" un “Zaļā josta” rīkotajās izglītojošajās, kā arī makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcijās.
 • Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos kopienas svētkos pilsētā  sadarbojoties ar D.Ozoliņa Apes pamatskolu, Tautas namu, bibliotēku un citām iestādēm.
 • Iestāde piedalās labdarības akcijās pilsētā un novadā.
Papira_sapni
Zaao_konkurss
Vāverite