Komiteju sēdes

Komiteju sēžu darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk

Lai nodrošinātu pašvaldības darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdē, izveidota Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja 7  locekļu sastāvā

 • Komitejas priekšsēdētāja 

 • Komitejas locekļi 

 • Komitejas kompetence

  • Sagatavo, virza un koordinē jautājumus savas kompetences ietvaros izskatīšanai domes sēdē – par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, sociālās palīdzības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, bāriņtiesas darbības izvērtēšanu, par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par dzīvojamo telpu izmantošanu un par veselības aprūpi un aizsardzību.
  • Izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus, sagatavo un iesniedz Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajai komitejai priekšlikumus budžetu projektiem.
  • Sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālajiem un veselības jautājumiem.
  • Sadarbojas ar sociālo un veselības jomu saistītām institūcijām, komisijām un nevalstiskajam organizācijām.
  • Sniedz priekšlikumus sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un materiālā atbalsta nodrošināšanai pašvaldības iedzīvotājiem.
  • Sniedz priekšlikumus veselības aprūpes pieejamībai.
  • Sniedz priekšlikumus civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.
  • Sniedz priekšlikumus īstermiņa un ilgtermiņa attīstībai sociālo un veselības jautājumu risināšanai un bezdarba līmeņa samazināšanai pašvaldībā.
  • Kontrolē sociālo un veselības jautājumu risināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu.
  • Sniedz priekšlikumus ar ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmu saistīto jautājumu izskatīšanu, sniedz atzinumu par šiem jautājumiem.
  • Savas kompetences ietvaros pārrauga Pašvaldības komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu.
  • Veic citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un šajos saistošajos noteikumos noteiktos pienākumus.
 • Komiteju sēdes norise

  • Ikviens iedzīvotājs var piedalīties  komiteju sēžu atklātajās daļās, pirms sēdes piesakoties pie domes sēdes vai komitejas sekretāres, nosaucot savu, vārdu, uzvārdu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  • Ja iedzīvotājs nokavē sēdes sākumu un nav pieteicies pie sēdes sekretāres, viņam var liegt dalību sēdē.
  • Sēdes slēgtā daļa iedzīvotājam ir jāpamet pēc pirmā attiecīgās sēdes vadītāja uzaicinājuma.
  • Ja domes vai tās komitejas sēde notiek attālināti, izmantojot tiešsaistes videokonferenci, un iedzīvotājs vēlas tajā piedalīties, viņš ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms attiecīgās sēdes piesaka dalību sēdē, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected].
  • Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļa nosūta iedzīvotājam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi pieslēgšanās saiti ne vēlāk kā stundu pirms sēdes sākuma.
 • Saziņa par komiteju un domes sēdēm