Komisijas galvenie uzdevumi

 • Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju likumā noteikto iepirkumu procedūru veikšanai un organizēt to norisi. 
 • Lietvedība un dokumentu aprite tiek veikta saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes noteikto kārtību.
 • Izvērtēt pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar LR likumu „Publisko iepirkumu likums”, analizēt iesniegto pieteikumu atbilstību pasūtījuma mērķim, atbilstoši iepirkumu procedūras dokumentiem, LR likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
 • Ja tiek konstatēti tādi apstākļi, kuru dēļ attiecīgais iepirkums būtu jāpārtrauc, informēt par to pasūtītāju.
 • Ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkumu procedūru uzvarētāju vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja: 
   • Laura Pleša, Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece iepirkumu jautājumos.
  • Komisijas locekļi: 
   • Kristaps Kalniņš, SIA "Smiltenes NKUP";
   • Mārtiņš Ulāns, pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos;
   • Linda Zūdiņa, Raunas pagasta pārvaldes vadītāja;
   • Laura Pope, iedzīvotāja;
   • Sanda Kļaviņa, iepirkumu speciāliste.

   

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk