Konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās

 • Konkursā projekta pieteikumus var iesniegt:
  • tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).
 • Projektu idejas:
  • Kultūras projekti:
   • veidot Smiltenes novadā daudzveidīgāku un kvalitatīvāku kultūrvidi;
   • veicināt dažādu kultūras nozaru attīstību novadā un attīstīt kultūras jaunrades procesu;
   • veicināt kultūras norišu daudzveidību un kvalitāti.
  • Sporta projekti –
   • veidot Smiltenes novadā kvalitatīvāku sporta vidi;
   • atbalstīt personu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta projektu izstrādē un realizācijā;
   • popularizēt veselīgu dzīves veidu, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas visām vecuma grupām;
   • veicināt mērķtiecīgus bērnu un jauniešu sporta izglītības procesus.
  • Jaunatnes iniciatīvu projekti:
   • atbalstīt jaunatnes organizācijas attīstības procesus;
   • veicināt jauniešu brīvā laika lietderīgu izmantošanu;
   • veicināt piedalīšanos valsts un vietējā līmeņa jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā;
   • atbalstīt jauniešu problēmu risināšanu (izglītības, veselība, sociālā, labklājība, zinātne, drošība, integrēšanās darba tirgū, brīvais laiks, u.c.), kas tieši vai netieši ietekmē jaunatnes sociālo grupu, bērnu un jauniešu ar īpašam un speciālām vajadzībām problēmu risināšanu un integrēšanu sabiedrībā.
  • Izglītības projekti:
   • pilnveidot mācību satura un izglītības procesus;
   • veicināt interešu izglītības (ārpusstundu) aktivitātes;
   • veicināt vecāku izglītošanu;
   • atbalstīt jaunatnes patriotisma audzināšanu un novadpētniecības aktivitātes.
  • Sociālo projekti:
   • mērķis veicināt jaunu sociālo pakalpojumu izveidošanu noteiktai sociālai iedzīvotāju grupai;
   • atbalstīt neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
   • atbalstīt pasākumus, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus iedzīvotājus Smiltenes novadā;
   • atbalstīt projektus, kas rada pieejamu vidi un pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
   • veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas procesus Smiltenes novadā.
  • Teritorijas labiekārtošanas projekti:
   • atbalstīt sabiedriski nozīmīgu un/vai vēsturisku objektu labiekārtošanu;
   • veicināt vietējo iniciatīvu grupu iesaistīšanos dzīves vides attīstības pilnveidošanā, vietējās identitātes saglabāšanā;
   • atbalstīt vietējo iedzīvotāju aktīvā brīvā laika pavadīšanas vietu labiekārtošanu.
 • Līdzfinansējums: 
  • viena projekta īstenošanai  līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 2000,00 EUR
 • Projektu ideju pieteikšana un konkursa norise:
  • pieteikumu iesniegšana notiek pašvaldības izsludinātajā termiņā; 
  • iesniegtos projektus izvērtē Smiltenes novada pašvaldības izveidota un apstiprināta konkursa komisija;
  • projektu pieteikumu vērtēšanas notiek atbilstoši nolikumā ietvertajiem kritērijiem;
  • konkursa rezultātus un komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu izvērtētajiem projektiem apstiprina Smiltenes novada pašvaldības dome tuvākajā kārtējā domes sēdē.
 • Konkursa nosacījumi un pieteikumu iesniegšanas kārtība:

Konkursa izsludināšana 2024. gadā
 • Pieteikumu iesniegšana līdz 30. aprīlim.
 • Kopējais konkursā pieejamais finansējums šajā kārtā –  11 200,00 EUR.

Smiltenes novada pašvaldība arī 2024. gadā līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja nevalstisko organizāciju projektus: 

Atbalstīties projekti:

 1. projekts “Mēru muižas parka labiekārtošana”, iesniedzējs biedrība “Mēru muižas attīstībai”, piešķirts līdzfinansējums 2 000,00 EUR apmērā;
 2. projekts “Palsmanes baznīcas ārdurvju restaurācija”, iesniedzējs Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Palsmanes draudze, piešķirts līdzfinansējums 2 000,00 EUR apmērā;
 3. projekts “Pump Track (pumptraka) trases modernizēšana (jaunu trases elementu izveidei) un trases seguma (ar šķembu atsiju materiālu) atjaunošana”, iesniedzējs biedrība “BMX klubs Silvas Ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums 2 000,00 EUR apmērā;
 4. projekts “Skrienam kopā”, iesniedzējs biedrība “Vītolēni”, piešķirts līdzfinansējums 1825,00 EUR apmērā;
 5. projekts ““Lekciju cikls “Kā izzināt savu bērnu””, iesniedzējs biedrība “Cerību spārni”, piešķirts līdzfinansējums 340,00 EUR apmērā;
 6. projekts “I Ekoloģiska un videi draudzīga kultūraugu audzēšana (Kultūraugi). II Radoša šūšanas darbnīca. Lauki bez atkritumiem (Šūšana), III Deja- terapija (Terapija)”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai” piešķirts līdzfinansējumu 300,05 EUR apmērā;
 7. projekts “Skatuves tērpu iegāde Launkalnes vokālajam ansamblim “Blēņas”, iesniedzējs biedrība “Zadiņi”, piešķirts līdzfinansējums 290,00 EUR apmērā;
 8. projekts “Latviešu arheoloģiskais tautas tērps”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes Pūra Lāde”, piešķirts daļējs līdzfinansējums 255,00 EUR apmērā;
 9. projekts “Caur mežu uz veselību”, iesniedzējs biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts””, piešķirts daļējs līdzfinansējums 613,00 EUR apmērā;
 10. projekts “Tēvu tēvu laipas mestas, bērnu bērni laipotāji”, iesniedzējs fonds “Krustceles”, piešķirts daļējs līdzfinansējums 525,00 EUR apmērā;
 11. projekts “Ieraudzīt sevi pasaulē…” iesniedzējs nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”, piešķirts daļējs līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.

Smiltenes novada pašvaldība arī 2023. gadā līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja nevalstisko organizāciju projektus divās kārtās.

Pirmajā kārtā atbalstītie projekti:

 1. projekts “Tautas tērpu iegāde JDK “Buki””, biedrība “Buki – Buciņi”, pešķirts līdzfinansējums 499,66 EUR;
 2. projekts “Mēģinājuma tērpu iegāde JDK “Buki” un JDK “Buku studija”, biedrība “Buki – Buciņi”, piešķirts līdzfinansējums 184,72 EUR;
 3. projekts “Veselības un sporta diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, piešķirts līdzfinansējums 1410,00 EUR;
 4. projekts “Tautastērpu iegāde Blomes pagasta tautas deju kolektīvam “Atspēriens””, biedrība “GaisMa tunelī”, piešķirts līdzfinansējums 500,02 EUR;
 5. projekts “Tautas tērpu iegāde Palsmanes kultūras nama VPDK “Cīrulis””, biedrība “Spēkavots”, piešķirts līdzfinansējums 422,34 EUR;
 6. projekts “Vidzemes novada Tautas tērpu komplekts Blomes tautas nama senioru tautas deju kolektīvam “Nadele””, biedrība “Kultūrizglītība un sports”, piešķirts līdzfinansējums 499,97 EUR;
 7. projekts “Bērnu un jauniešu radošās darbnīcas RADI izveide Smiltenē, t.sk. iekārtu iegāde”, biedrība “Darbnīca RADI”, piešķirts līdzfinansējums 2000,00 EUR apmērā;
 8. projekts “Sieviešu brunči Smiltenes senioru korim “Mežābele””, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 472,81 EUR;
 9. projekts “Vestes pūtēju orķestrim “Smiltene”, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējumu 128,04 EUR.

Otrajā kārtā atbalstītie projekti:

 1. projekts “Kopā varam”, biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, piešķirts līdzfinansējums  1 710 EUR;
 2. projekts “Intensīvās deju dienas Raunā”, biedrība “Vitamīns K[kustība]”, piešķirts līdzfinansējums 750 EUR;
 3. projekts “Apmācību programmas Smiltenes novada iedzīvotāju fiziskai un mentālais veselībai”, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 1 673 EUR;
 4. projekts “Reprezentējošo tērpu iegāde futbola klubam “Smiltene””, biedrība Futbola klubs “Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 1 449 EUR;
 5. projekts “BMX starta barjeras betonēšanas darbi”, biedrības “BMX klubs Silvas Ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums 2 000 EUR;
 6. projekts “Dziesmas Blomei pirmatskaņojuma prezentācijas pasākums”, biedrība “GaisMa tunelī”, piešķirts līdzfinansējums 400 EUR;
 7. projekts “Bērnu un jauniešu radošās Darbnīcas RADI attīstības 2. kārtai”, biedrība “Darbnīca RADI” piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR;
 8. projekts “Gaujienas kalendārs 2024”, biedrība “Vītolēni”, piešķirts līdzfinansējums 950 EUR.
 9. projekts “No kleitām uz formām”, biedrība “Basketbola klubs Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 1000 EUR.

Smiltenes novada pašvaldība 2022. gadā līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja nevalstisko organizāciju projektus divās kārtās – 1. kārtā 11 projektus, bet 2. kārtā – 6 projektus.

Pirmajā kārtā atbalstītie projekti:

 1. projekts “Podesti izstādēm”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 284,35 EUR;
 2. projekts “Stikla darbnīca”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 1985,20 EUR;
 3. projekts “Mākslas un amatniecības forums Mēru muižā”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 1736,00 EUR;
 4. projekts “Dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas un kultūras vietas izveide Smiltenes Vecajā parkā”, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 2000,00 EUR;
 5. projekts “BMX ikdienas sporta jaku iegāde”, biedrība “BMX klubs Silvas Ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums 1250,00 EUR;
 6. projekts “Skrienam kopā”, biedrība “Vītolēni”, piešķirts līdzfinansējums 1993,18 EUR;
 7. projekts “Lielo dārza spēļu iegāde”, biedrība “Vilkmuiža 2011”, piešķirts līdzfinansējums 188,50 EUR;
 8. projekts “Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas kroņluktura restaurācija”, biedrība “Māsas Veronikas”, piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR;
 9. projekts “Palsmanes baznīcas sētas atjaunošana”, biedrība “Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze”, piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR;
 10. projekts “GPS ierīces iegāde spēlētāju snieguma datu iegūšanai un apstrādei”, biedrība “Futbola klubs “Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 1174,95 EUR;
 11. projekts “Grundzāles skolas Zaļajai klasei”, biedrība “Grundzāles skolai”, piešķirts līdzfinansējums 250 EUR.

Otrajā kārtā atbalstītie projekti:

 1. projekts “BMX ātri uzstādāma nojume/telts iegāde”, biedrība “BMX klubs Silvas Ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums 1195,25 EUR;
 2. projekts “Gaujienas kalendārs”, biedrība “Vītolēni”, piešķirts līdzfinansējums 925,00 EUR;
 3. projekts ‘”Mākslas dārza” pagalma vides labiekārtošana”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 799,91 EUR;
 4. projekts “Arheoloģiskie ziemas tērpi Smiltenes folkloras kopai “Rudzupuķe””, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 500,00 EUR;
 5. projekts “Zaļās klases izveide Blomes pamatskolā”,  biedrība “GaisMa tunelī”, piešķirts līdzfinansējums 2000,00 EUR;
 6. projekts “Vienoti tērpi Dziesmusvētkos TLMS “Smiltene” dalībniekiem”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 333,57 EUR.

Smiltenes novada dome 2021. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  8 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. projekts “Mākslīgā intelekta video reģistratora “Veo” iegāde”, biedrība “Futbola klubs “Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR;
 2. projekts “Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa logu restaurācija”, Palsmanes Evaņģēliski Luteriskā Draudze, piešķirts līdzfinansējums 276,65 EUR;
 3. projekts “Zaļā klase Grundzāles skolai”, biedrība “Grundzāles skolai”, piešķirts līdzfinansējums 776,68 EUR;
 4. projekts “Būsim pa smuko!”, biedrība “Basketbola klubs Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 875,00 EUR;
 5. projekts “BMX sporta kreklu un treniņa krekla iegāde”, biedrība “BMX klubs Silvas ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums 800,00 EUR;
 6. projekts “Kopā būt 2021”, nodibinājums “Fonds Saules kalns”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā;
 7. projekts “Blomes pamatskolas apzaļumošanas un labiekārtošanas projekts”, biedrība “GaisMa tunelī”, piešķirts līdzfinansējums 771,67 EUR;
 8. projekts “Disku golfa parka PALSA paplašināšana”, biedrība “Sporta draugu klubs PALSA”, piešķirts līdzfinansējums 500,00 EUR.

Smiltenes novada dome 2020. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  14 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. projekts “Koncerttērpu iegāde Eiropas deju kopai “Smiltesele”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai”, piešķirts līdzfinansējums 307,26 EUR apmērā;
 2. projekts “Smiltenes novadā veselas un laimīgas ģimenes”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 600,00 EUR apmērā;
 3. projeks “Sporta masu pasākumu materiāli tehniskā aprīkojuma uzlabošana”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes sporta centrs”, piešķirts līdzfinansējums 950,00 EUR apmērā;
 4. projekts “Stipra ģimene-veiksmes atslēga nākotnei”, iesniedzējs biedrība “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi”, piešķirts līdzfinansējums 906,25 EUR apmērā;
 5. projekts “Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā”, iesniedzējs biedrība “Vilkmuiža 2011”, piešķirts līdzfinansējums 420,00 EUR apmērā;
 6. projekts “Tu esi tas, ko tu ēd – kā uzturs ietekmē cilvēka fizisko un garīgo veselību”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 7. projekts ”Veselā miesā vesels gars” – elpošanas sistēmas attīstīšana un nostiprināšana”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 8. projekts “Izglītojošas ekspozīcijas izveide Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā”, iesniedzējs Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.
 9. projekts “Seminārs “Latvijas vēsturiskie muižu dārzi un senie kultūraugi” un dārza veidošanas meistarklase” no biedrības “Smiltenei un Latvijai” piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 10. projekts “Pasaku terapija” – pasaka kā sevis izzināšanas veids” no biedrības “Smiltenei un Latvijai” piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 11. projekts “Skaistumam un labsajūtai” no biedrības “Smiltenei un Latvijai” piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 12. projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana – latviskums, I kārta” no biedrības “Vilkmuiža 2011”, piešķirts līdzfinansējums 112,76 EUR apmērā;
 13. projekts “FK Smiltene treniņu formu iegāde” no biedrības  “Futbola klubs “Smiltene””,  piešķirts līdzfinansējums  1000,00 EUR apmērā;
 14. projekts “Apmācības “Es zinu un varu”” no biedrības “Māsas Veronikas” piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā.

Smiltenes novada dome 2019. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  5 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. projekts “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”, biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts””, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR;
 2. projekts “Kāpšanas sienas ierīkošana Blomes pamatskolā”, biedrība “Gaisma tunelī”, piešķirts līdzfinansējumu 508,29 EUR;
 3. projekts “Tautas tērpu iegāde Palsmanes pagasta deju kolektīvam “Mazais brālis””, sieviešu biedrība “Spēkavots”, piešķirt līdzfinansējums 309,80 EUR;
 4. projekts “Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana”, biedrība “Vilkmuiža 2011”,  piešķirts līdzfinansējums 523,33 EUR;
 5. projekts “Palsmanes mednieku nama jumta seguma nomaiņa”, biedrība “Palsmanes mednieku klubs”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR;
 6. projekts “Tērpi VPDK “Varis””, biedrība “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi”” – piešķirts līdzfinansējums 272,00 EUR;
 7. projekts “Amatu skola Smiltenē – ādas apstrāde”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 135,00 EUR;
 8. projekts “Tautas tērpu izgatavošana – iegāde 1.-2.klases tautas deju kolektīvam “Buciņi” un jauniešu deju kolektīvam “Buki””, biedrība “Buki-Buciņi”, piešķirts līdzfinansējums 491,13 EUR;
 9. projekts “Telpu iekārtojums ērtākam darbam TLMS “Smiltene””, biedrība  “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 199,65 EUR;
 10. projekts “Handicraft Festival – Transnational cooperation project”, biedrība “Abulas lauku partnerība”, piešķirts līdzfinansējums 656,45 EUR;
 11. projekts “18.gs. Vidzemes tērpu komplekts kultūras izpratnei”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 904,35 EUR.

Smiltenes novada dome 2018. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  9 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. projekts “Smiltenes Svētā Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana”, “Smiltenes Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze”,  piešķirts līdzfinansējums 1000,00  EUR;
 2. projekts “II Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”, biedrība “Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 432,00 EUR;
 3. projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam iesniedzējs”, biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 784,08 EUR;
 4. projekts “Palsmanes ev.lut. baznīcas sakristejas un sakristejas priekštelpas telpu renovācija”, Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze, piešķirts līdzfinansējums 998,59 EUR;
 5. projekts “Treniņš – meistarības pamats”,  BDR Mednieku klubs “Laiksne”, piešķirts līdzfinansējums 440,44 EUR;
 6. projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada tradīcijām”,  biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 EUR;
 7. projekts “Amatu skola Smiltenē”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR.
 8. projekts “Latvijai 100 – 100 KP Smiltenē”, biedrība “Orientēšanās sporta klubs Azimuts” – piešķirts līdzfinansējums 743,40 EUR;
 9. projekts “Ziedi!” – tautas tērpu daļas jauktam korim Pakalni”, biedrība “Smiltenei un Latvijai” – piešķirts līdzfinansējums 490,00 EUR.

Smiltenes novada dome 2017. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  11 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. projekts “Velo inventārs labākiem sasniegumiem”, biedrība sporta klubs “VeloLifestyle”, piešķirt līdzfinansējumu 443,90 EUR;
 2. projekts “Meistars sev un citiem”, biedrība “Spēkavots”, piešķirt līdzfinansējumu 995,00 EUR;
 3. projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplektēšana atbilstoši novada tradīcijām”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirt līdzfinansējumu 409,85 EUR;
 4. projekts “Orientēšanās, kā tautas sporta veida, popularizēšana”, biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts”, piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 EUR;
 5. projekts “Sieviešu tērpu iegāde jauktajam vokālajam ansamblim “Sabalsis””, kultūras biedrība biedrība “Vilkmuiža 2011”, piešķirt līdzfinansējumu 100,00 EUR;
 6. projekts ““Dziedātprieks”- skatuves un tautas tērpu daļas jauktam korim Pakalni un kopai Rudzupuķe”, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 499,24 EUR apmērā;
 7. projekts “Parādes tērpu iegāde FK Smiltene dalībniekiem”, biedrība “Futbola klubs “Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 614,76 EUR;
 8. projekts “Pēc Kurzemes tautas tērpa metiem izgatavotu tērpu iegāde VPDK “Ieviņa””,  biedrība “Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 476,75 EUR;
 9. projekts “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas lielās zāles krāšņu atjaunošana”, Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR;
 10. projekts “Sporta tērpu iegāde”, biedrība “Smiltenes Vanagi”, piešķirts līdzfinansējums 320,41 EUR;
 11. projekts “Bijām, esam, būsim Latvijai!”, biedrība “Kultūrizglītība un Sports”, piešķirts daļējs līdzfinansējums 140,09 EUR.

Smiltenes novada dome 2016. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  11 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. projekts „Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes kolektīvam “Ieviņa””, biedrība “Klubs IEVIŅA”, piešķirts līdzfinansējums 174,78 EUR;
 2. projekts „Sporta formu iegāde Smiltenes futbola 1.līgas komandai”,  futbola klubs “Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 EUR;
 3. projekts “Ģērbies saule sudrabota, nu brauc tavi preciniek’”, biedrība “Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 499,98 EUR;
 4. projekts “Tautas tērps Atspērienam”, sabiedriskā labuma biedrība “Kultūrizglītība un Sports”, piešķirts līdzfinansējums 394,22 EUR;
 5. projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam”,  biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 707,85 EUR;
 6. projekts “Instrumentu iegāde Vidzemes pūtēju orķestrim”, biedrība “Vidzemes pūtēju orķestris”, piešķirts līdzfinansējums 505,00 EUR;
 7. projekts „Kopā būt “Sauleskalnā””, nodibinājums  “Fonds Saules kalns”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR;
 8. projekts „Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes kolektīvam “Ieviņa””, biedrība “Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 524,34 EUR;
 9. projekts “Tiesnešu mājiņas – ģērbtuves izbūve”, biedrība “Smiltenes sporta centrs”, piešķirts līdzfinansējums 420,00 EUR;
 10. projekts “Jaunas orientēšanās kartes izgatavošana Smiltenes novadā”, biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts””, piešķirts līdzfinansējums 490,00 EUR;
 11. projekts “Dzejoļu grāmata bērniem “Tauriņziedu klēpis””,  kultūras biedrība “Harmonija”, piešķirts līdzfinansējums 110,00 EUR.

Smiltenes novada dome 2015. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  4 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. projekts „Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”, Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze;
 2. projekts „Sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”;
 3. projekts „Radošo ideju diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”;
 4. projekts „Ieklausies un sadzirdi”, Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi”.

Smiltenes novada dome 2013.gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  8 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. projekts „Inventāra iegāde treniņiem un sacensībām futbola kluba „Smiltene” aktivitātēm”, futbola klubs „Smiltene”, līdzfinansējums 604.83 EUR (425.08 LVL); 
 2. projekts „Smiltenes novada tautas tērpu iegāde Launkalnes tautas mākslas kolektīviem”, biedrība „ARI TEV”, līdzfinansējums 426.69 EUR (299.88 LVL); 
 3. projekts “Ģērbies saule sudrabota”, biedrība “Vidzemes balsis”,  līdzfinansējums 702.06 EUR (493.41 LVL);
 4. projekts ”Digitāli daudzfunkcionālas telpas izveide”, biedrība „Spēkavots”,  līdzfinansējums 710.72 EUR (499.50 LVL);
 5. projekts “Latviešu tautas tērpu iegāde vidējas paaudzes deju kolektīvam „Sanācēji””, biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai”, pašvaldības līdzfinansējums 140.18 EUR (98.52 LVL);
 6. projekts “Fiziskai veselībai un garīgai labsajūtai”, biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”,  līdzfinansējums 576.26 EUR (405,00 LVL); 
 7. projekts „Skaņu sistēmas un fotoaparāta iegāde biedrībai „Vilkmuiža 2011””,  biedrība „Vilkmuiža”, līdzfinansējums 574.57 EUR (403.81 LVL); 
 8. projekts „Tērpu iegāde bērnu – jauniešu deju kolektīvam „Dadži””, biedrība „Smiltenes jauniešu dome”, pašvaldības līdzfinansējums 711.15 EUR (499.80 LVL). 

Smiltenes novada dome 2012. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  8 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. projekts „Biedrības “Vidzemes pūtēju orķestris” kapacitātes stiprināšana”,  biedrība “Vidzemes pūtēju orķestris”, līdzfinansējums 106,80 LVL;
 2. projekts „Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem”, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, līdzfinansējums 500,00 LVL; 
 3. Projekts “Sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām”, biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, līdzfinansējums 340,00 LVL;
 4. projekts ”Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē”, biedrība “Spēkavots”, līdzfinansējums 400,00 LVL;
 5. projekts  “Mēru muižas kulinārais mantojums”, nodibinājums “Smiltenes muzeja fonds”, pašvaldības līdzfinansējums 447,01 LVL;
 6. projekts „Inventāra iegāde bērnu rotaļu laukumiem Bilskas un Mēru ciemos”, biedrība “Vilkmuiža”, līdzfinansējums 499,59 LVL; 
 7. projekts „Dabas izziņas un piedzīvojumu takas izveidošana”,  biedrība “Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs”, līdzfinansējums 400,00 LVL; 
 8. projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Blomes pagastā”, biedrība „GaisMa tunelī”,  līdzfinansējums 467,99 LVL.