Statuss:
Noslēdzies
sr
 • Projekta programma: Infrastruktūra un pakalpojumi, 3.5.prioritāte „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2.aktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidēja termiņa prioritāte 3: Droša un pievilcīga dzīves un darba vide
  • Rīcības virziens 3.2: Sakārtota vides infrastruktūra
  • Uzdevums 3.2.3: Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas, šķirošanas infrastruktūras attīstību
  • Pasākums 3.2.3.2.: Bijušo izgāztuvju rekultivācijas pasākumi.
 • Projekta mērķis:
  • Izgāztuve ir I kategorijas, tā ir reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā 2004.gadā, Nr.9415/3371. Pēc Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuve „Drandu ielā 24” plānots veikt rekultivāciju.
  • Projekta mērķis ir panākt, lai rekultivētā izgāztuve pilnībā atbilst Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām. Panākt izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršanu, monitoringa sistēmas nodrošināšanu izgāztuvē un Cērtenes pilskalna aizsardzību, novēršot iespējamo teritorijas piesārņojuma risku.
 • Projekta aktivitātes: Kopējā izgāztuves rekultivācijas platība ir 1.57 ha un veikta teritorijas apzaļumošana 2.83 ha platībā. Teritorijā izvietoti trīs urbumi monitoringa sistēmas nodrošināšanai.
 • Projekta realizācijas laiks: 15.10.2013.-15.06.2015.
 • Projekta izmaksas:
  • Kopējais finansējums 180796.03EUR
  • Attiecināmās izmaksas 180421.57EUR
  • Kohēzijas fonda līdzfinansējums 153358.34EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums 27063.23EUR
 • Pievienotie dokumenti:​​​​​​​​​​​​​​