Statuss:
Noslēdzies
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: 
  • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
  • Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
  • Smiltenes novada dome
  • Sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā.
 • Projekta realizācijas laiks: 24 mēnešu laikā
 • Projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  1 011 993,86 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  545 165,84  EUR
 • Projekta aktivitātes: Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, projekta ietvaros plānots veikt Kaikas ielas Smiltenē pārbūvi un asfaltēšanu 921 m garumā, tajā skaitā izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, ielu apgaismojumu, ietvi, u.c.
 • Projekta teritorija: Kaikas iela, Smiltene, Smiltenes novads
 • Galvenie rādītāji: 
  • Rekonstruēta Kaikas iela Smiltenē 0.92 km garumā, tā nodrošinot degradēto teritoriju revitalizāciju un atgriešanu ekonomiskajā apritē:
  • atbalstītajā teritorijā esošo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) – 1.3 milj. EUR;
  • jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās – 14;
  • atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība) – 7,14 ha.
 • Pievienotie dokumenti: